Udru­že­nje ro­di­te­lja dje­ce i omla­di­ne sa smet­nja­ma u raz­vo­ju ,,Oaza” u okvi­ru pro­jek­ta ,,In­di­vi­du­al­na tran­zi­ci­ja u so­ci­jal­noj in­klu­zi­ji”, organizovalo je danas u Bijelom Polju dan inkluzije pod motom ,,Ne odustaj, nastavi”.

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić kazala je da je Opština Bijelo Polje uvijek otvorena za saradnju sa svim institucijama i nevladinim organizacijama za ove i slične aktivnosti, jer su one dio lokalnih akcionih planova koji se realizuju na teritoriji Opštine Bijelo Polje, a koje su u interesu ove ciljne grupe.

-Opština Bijelo Polje je u predhodnom periodu realizovala sedam lokalnih planova akcije, koji se tiču života ranjivih grupa. Tim za izradu Lokalnog plana akcije za socijalnu inkluziju uradio ovaj plan za period 2017-2021 godina. Ovaj Tim je sastavljen od ljudi, koji imaju znanja i iskustva. Smatramo da smo uradili dobar Akcioni plan, za koji očekujemo da će biti usvojen na narednoj sjednici Skupštine opštine Bijelo Polje, da bi smo što prije krenuli sa realizacijom svih planiranih aktivnosti, kazala je potpredsjednica Omerhodžić.

Se­kre­tar­ka Udru­že­nja ,,Oaza” Ra­se­ma He­ka­lo kazala je da se manifestacija Dan inkluzije realizuje u saradnji sa Opštinom  Bijelo Polje.

-Veliko mi je zadovoljstvo što su ovdje danas svi akteri koji su uključeni  u razvoj inkluzije u našem gradu. Sa nama su osnovne i srednje škole, Biro rada, poslovni sektor koji nam je izuzetno bitan, organizacije osoba sa invaliditetom. Posebno je zadovoljstvo, što smo svi na jednom mjestu, da promovišemo inkluziju i principe humanosti i tolerancije.Ovaj pro­je­kat se realizuje du­že od go­di­nu dana sa Udru­že­njem ,,Sta­ze” iz Pod­go­ri­ce i Na­ci­o­nal­nom aso­ci­ja­ci­jom – NAR­DOS, sa ci­ljem kre­i­ra­nja ade­kvat­nih me­ha­ni­za­ma za pro­fe­si­o­nal­nu ori­jen­ta­ci­ju i obra­zov­nu po­dr­šku dje­ci i omla­di­ni sa smet­nja­ma u raz­vo­ju, kroz raz­vi­ja­nje in­di­vi­du­al­nih tran­zi­ci­o­nih pla­no­va, kazala je Hekalo.