Danas je održana prva sjednica Žirija za dodjelu nagrade 3. Januar, na kojoj je usvojen prijedlog Poslovnika Žirija, utvrđena lista predloženih kandidata koji ispunjavaju formalno pravne uslove za dodjelu nagrade 3. Januar i utvrđen  novčani iznos  nagrade 3.Januar.

Predsjednik Žirija Tomislav Timotijević kazao je da je nakon razmatranja dokumentacije ustanovljeno da svi predloženi kandidati formalno ispunjavaju uslove i kriterijume predviđene Odlukom o uslovima, načinu i postupku za dodjelu nagrade 3. Januar.

-U prijedlozima su se našla imena fizičkih lica kao i imena dva prvna lica. Predloženi kandidati građani su osobe sa stručnim referencama, ljudi sa dignitetom i autoritetom, humani i dobronamjerni ljudi. Predložena javna ustanova i privredni subjekt, takođe su prepoznatljivi  po svom dugom trajanju i uspješnom radu i apsolutno zaslužuju najveće priznanje Bijelog Polja. Žiriji će sa punom ozbiljnošću, odgovornošću i objektivno analizirati  sve elemente i kriterijume koji afirmišu kvalitet predloženih kandidata i nakon toga donijeti odluku o izboru dva najbolja prijedloga između predoženih deset. Sljedeća sjednica kada će se najvjerovatnije desiti izbor biće održana 26. decembara u 13 časova. Novčani iznos nagrade je 2.555 eura, kazao je Timotijević.

SPISAK PREDLOŽENIH KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE „3.JANUAR“ ZA 2017.GODINU

Na osovu člana 8 Odluke  o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.januar“ („Sl.list  RCG“ – Opštinski propisi br. 30/07, „Sl.list  CG“ – Opštinski propisi br.  40/10) i člana 13 i 14 Poslovnika  o radu Žirija za dodjelu Nagrade „3.januar“,  Žiri  na sjednici održanoj dana 15.12.2017. godine, utvrdio je listu predloženih kandidata za najveće Opštinsko priznanje Nagradu „3. januar“ i to:

PREDLOŽENI KANDIDATI

PREDLAGAČ

 

POJEDINCI

 

   

1. Tadija Bošković, prof.istorije 

NVO Društvo za istraživanje zločina nad građanima Crne Gore u drugom svjetskom ratu

Bjelopoljski savez nevladinih organizacija

 

2. Nada Pavićević, prof.književnosti u penziji 

 

Grupa Građana

 

3. prof.dr Đuro Đurović

 

Grupa građana – dva prijedloga

 

4. Ramiza Idrizović,  ljekar alternativne medicine

 

Grupa građana

 

5. Milutin Obradović, akademski slikar, pedagog i pjesnik

 

PSK „Cmiljače“

 

6. Vesna Raosavljević, glavna sestra Doma zdravlja Bijelo Polje

 

Grupa Građana

 

7. Murat Ćorović, novinar

 

Grupa građana

 

8. dr Besim Kadić

Gtupa građana, JZU Zavod za HMP Crne Gore i Crveni krst Crne Gore

 

PRAVNA LICA

 

1. JU OŠ „Risto Ratković“

 

Grupa građana, Savjet roditelja JU OŠ „Risto Ratković“ i

Školski odbor JU OŠ „Risto Ratković“

2. Kompanija „Adriatic properties“ iz Budve

 

Grupa građana

 

                                                                                                          Žiri za dodjelu Nagrade „3.januar“