U Strazburu se održava Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, a crnogorsku delegaciju predvodi predsjednik Opštine Bijelo Polje mr Petar Smolović.

Teme 35. zasijedanja su izbor novog predsjednika Kongresa i ostalih komiteta kao i radnih tijela Kongresa. Raspravlja se o stanju ljudskih prava, migrantima, monitoringu izbora, kao i o jačanju značaja lokalnih vlasti u donošenju državnih odluka.

Pitanje migracija je razmatrano tokom dvije rasprave o "Pravima glasanja na lokalnom nivou kao faktoru uspješne dugoročne integracije migranata i raseljenih lica u evropskim opština i regijama“ i "Granični regioni koji se suočavaju sa fenomenom migracije“. Pored toga, članovi su raspravljali o situaciji gradonačelnika pod pritiskom, finansijskim teškoćama sa kojima se suočavaju lokalne vlasti i kako uskladiti teritorijalnu solidarnost i regionalnu samoupravu.

Članovi Kongresa su održali i nekoliko rasprava o izazovima sa kojima se suočavaju gradovi i regioni.

U fokusu Kongresa su bili i integritet i etika na lokalnom nivou. Usvojeno je nekoliko izvještaja o pitanjima konflikta interesa na lokalnom i regionalnom nivou, transparentnosti i otvorenim upravama, kao i revizije kodeksa ponašanja svih lica koja su uključena u lokalnu i regionalnu upravu.

Za novog Predsjednika Kongresa izabran je Anders Knape političar iz Švedske.