Odbornici Skupštine opštine Bijelo Polje u nastavku zasijedanja razmotrili su i usvojili niz značajnih odluka.

 Izvještaj o radu i poslovanju JU Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu; Izvještaj o radu i poslovanju Turističke organizacije za 2018 . godinu, sa Programom rada za 2019. godinu; Izvještaj o radu i poslovanju Javne  ustanove  Centar  za podršku  djeci  i porodici  za 2018.  godinu,  sa Programom rada za 2019. godinu; Predlog Odluke o organizovanju JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje; Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju sa finansijskim izvještajem za 2018.godinu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2019.godinu.

Odbornici su dali saglasnost na Odluku Upravnog odora da se za direktora Centra za sport i rekreaciju izabere Marko Maslovarić. Usvojn je predlog Odluke o preuzimanju obaveza plaćanja troškova za održavanje pumpnih postrojenja; Predlog izmjena i dopuna Programa podizanja spomen – obilježja na teritoriji opštine Bijelo Polje; Predlozi odluka o davanju statusa spomen-obilježja: Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču povodom konačnog oslobođenja Bijelog Polja; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču posvećenoj radu bolnice 37. Udarne sandžačke divizije, Stožer; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču poginulim borcima od 1941-1945 godine sa područja Kanja;  Predlog  Odluke  o  davanju  statusa  spomen-obilježja   Spomen–ploču   posvećenoj   formiranju   štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda, Kovren; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču Đorđija Stanića; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–ploču poginulim borcima NOVJ u Sušici; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja  Spomeniku  sa spomen pločom posvećenom  radu štamparije u mjestu Pripčiće; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja  Spomen–ploču  Spomeniku  poginulim  borcima VII. Crnogorske omladinske brigade „Budo Tomović“, Sokolovica-Korita; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomeniku palih boraca NOR-a 1941-1945 godine u Zatonu; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja  Spomen-česmi  borcima Petog udarnog polimskog bjelopoljskog odreda, Čeoče; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Spomen–česmi komandantu Milivoju Tomoviću i borcu Milovanu Kneževiću, Livadice; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja  Spomen–ploču  Spomen–česmi  Jagode Bogićević, Maina Gora; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Alekse Beća-Đilasa Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Milovana Jelića Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Miloja Dobrašinovića Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Nikice V. Kneževića Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Muniba Kučevića Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Živka Žižića Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Dušana Koraća Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Dušana Duša Basekića Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Milovana Jelića Pavino Polje; Predlog Odluke o davanju statusa spomen-obilježja Bisti, Tomaša Žižića Tomaševo.

Odbornici su dali saglasnost na Odluku Savjeta Centra za kulturu da se za direktora te ustanove izabere Milko Kovačević.  Za članove Savjeta za zaštitu i razvoj lokalne samouprave imenovani su Dr Elvir Zvrko i Slobodan Vojinović, a  konstatovan je prestanak mandata predsjedniku Savjeta JU „Ratkovićeve večeri poezije“ Mladenu Lomparu koji je preminuo, dok je članica Savjeta Tanja Bakić razriješena zbog podnošenja ostavke.

Odbornici su danas podržali Izvještaj o raalizaciji projekata nevladinih organizacija koje su podržane sredstvima budžeta Opštine za 2017.godinu. Informaciji o realizaciji kapitalnog projekta izgradnja Osnovne škole „Dušan Korać“; Informaciju o realizaciji projekta Projektovanje i izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u opštini Bijelo Polje; Predlog Odluke o davanju saglasnosti predsjedniku Opštine za zaključivanje Ugovora o grantu Opštini Bijelo Polje kod Investicionog okvira Zapadnog Balkana; Predlog Odluke o prenosu prava raspolaganja na motornom vozilu Opštini Petnjica; Predlog Odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore i Predlog Odluke o prenosu prava na nepokretnosti i zasnivanju stvarne službenosti u korist DOO CEDIS.