NVO ,,Bjelopoljski demokratski centar“ danas je u susret Svjetskom danu Roma organizovala panel diskusiju  ,,Društveni položaj Roma“ u okviru projekta ,,Doprinos socijalnoj inkluziji Roma - put do brže integracije u lokalnu zajednicu“.

Izvršni direktor NVO ,,Bjelopoljski demokratski centar“  Zdravko Janjušević  kazao je da se ove, kao ni prethodnih godina, ne može iskazati zadovoljstvo sa učinjenim po pitanju integracije Roma.

-Napominjem da je Opština Bijelo Polje pojačala intezitet interesovanja u cilju rješavanja problema Roma. Kada su u pitanju problemi Roma treba detektovati nekoliko glavnih, a tiču se prije svega, socijalne i zdravstvene zaštite, problema stanovanja, problema zapošljavanja, ali drugih društvenih problema. Treba istaći da je Opština Bijelo Polje formirala Radnu grupu, za određivanje lokacije za izgradnju stambenih jedinica, koje će, siguran sam, doprinijeti da se početkom drugog kvartala ove godine zvanično odredi lokacija za izgradnju stambenih objekata za Rome. Aktivnostima Lokalne samouprave je predviđeno da se usvoji i novi Plan za integraciju Roma, pa ovom prilikom pozivam sve Rome, organizacije civilnog društva i sve zainteresovane, da se uključe i daju doprinos, kako bi imali suštinski, ali i kvalitativno dokument koji će biti trasa ka cilju rješavanja ovih problema, kazao je Janjušević.

Sekretaraka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić istakla je da je Opština Bijelo Polje čvrsto opredijeljena za igradnju tolerantnog društva, zasnovanog na poštovanju ljudskih prava u kome neće biti diskriminacije niti prema jednoj ranjivoj grupi.

-U izgradnji takvog društva moramo učestvovati zajedno. Moramo zajedno usmjeriti svu pažnju na probleme i potrebe Roma, a posebno na problem obrazovanja i problem stanovanja koji je veoma kompleksan. Formiranjem Radne grupe ćemo ubrzati rješavanje pitanja lokacije za izgradnju stanova, što je osnov za stvaranje boljih uslova za kvalitet života Roma koji zaista zaslužuju, kazala je Čikić.

Predstavnik Roma Džemal Selimović kazao je da Romi nijesu zadovoljni trenutnim položajem u društvu.

- Mi tražimo da imamo ista prava kao i drugi narodi koji žive ovdje, da se integrišemo u sve društvene tokove i da imamo mogućnost da radimo i opštinskim i državnim službama, a ne samo u Komunalnom preduzeću da brišemo ulice, i to samo preko javnih radova koji traju po dva ili tri mjeseca. Potrebna je i Kancelarija za pitanja Roma koja je bila osnovana, pa pozivam nadležne da ponovo otvore ovu Kancelariju, kazao je Selimović.

Rukovodilac Odjeljenja za kancelarije u Sekretarijatu za lokalnu smoupravu Miloš Kljajević  informisao je prisutne  da u okviru ovog Sekretarijata postoji Kancelarija za pitanja Roma koja će uskoro biti otvorena.

 -Poslali smo dopis Ministarstvu finansija za odobrenje za zapošljavanje dvije osobe u toj Kancelariji, od kojih će jedna biti iz romske nacionalne manjine, kazao je Kljajević.