Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje u vezi primjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata obavještava građane da je rok za predaju zahtjeva pri kraju i da isti mogu predati preko pisarnice.

Obavještavamo vlasnike bespravno izgrađenih objekata da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list Crne Gore”, br.64/17) stupio na snagu 14.10.2017.godine.Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata je 9 mjeseci, od dana stupanja Zakona na snagu, tačnije do 14.07.2018.godine.

Postupak legalizacije se pokreće podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na posebnom obrascu koji se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine ili na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me, gdje možete dobiti sve potrebne informacije.

Nakon isteka propisanog roka, Sekretarijat za uređenje prostora je u obavezi da utvrdi listu bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji nisu ispunili uslove za legalizaciju u skladu sa  Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Lista bespravnih objekata dostavlja se urbanističko  - građevinskom inspektoru, radi donošenja rješenja o uklanjanju.

Do uklanjanja objekta vlasnik bespravnog objekta biće dužan da plaća godišnju naknadu za korišćenje prostora jedinici lokalne samouprave kao i uvećane poreze za bespravne objekte.

Takođe, obavještavamo da je u toku orto – foto snimanje teritorije Crne Gore i da je značajan dio teritorije već snimljen kao i da se shodno novom Zakonu prije početka građenja objekata podnosi prijava, urbanističko – građevinskoj  inspekciji, sa propisanom dokumentacijom.

Svi objekti koji budu, u međuvremenu, izgrađeni ili dograđeni suprotno zakonu, a koji ne budu evidentirani na orto – foto snimku, neće moći da se legalizuju i biće, shodno Zakonu, uklonjeni.

Nakon 15. jula kada ističe rok za primjenu Zakona, zahtjevi se više neće primati.