U oblasti rodne ravnopravnosti Crna Gora postiže kontinuirano dobre rezultate i jača stepen zastupljenosti principa rodne ravnopravnosti u svim organima na držvanom i loklanom nivou.

U godinama iza, treba pomenuti kvalitetnu saradnju Ministarstva za ljudska u manjinska prava i Misije „OSCE“ u Crnoj Gori na realizaciji projekta „Jačanja mehanizma za rodnu ravnopravnost na lokalnom niovu“ sa ciljem  sprovođenja politike rodne ravnopravnosti u 23 opštine u Crnoj Gori.

Kroz pomenutu saradnju unapređene su i primijenjene dobre prakse, i stvorena osnova za dalje unapređenje normartivnih i institucionalnih mehanizama, podizanja nivoa znanja i dobre prakse sa ciljem ostvarivanja potpune ravnopravnosti na svim nivoima.

U tom pravcu predsjednik Oštine Petar Smolović imenovao je radnu grupu za izradu plana za postizanje rodne ravnopravnosti,  koju čine predstavnici organa lokalne uprave, relevantnih institucija na lokalnom nivou i predstvnika nevladinih organizacija dok je za koordinatora radne grupe imenovana Biserka Bulatović.

U pomenutoj oblasti treba izdvojiti rezultate lokalne uprave od perioda 2007 do danas. Lokalna uprava je potpisala Memorandum o saradnji sa Misijom „OSCE“ za Crnu Goru. Iz potpisane saradnje Lokalna uprava je dobila stručnu pomoć u izradi lokalnih planova kao i niz korisnih informacija i primjera dobre prakse koje su zaživjele u zemljama Evropske unije. U kontinuitetu rezultata treba takođe pomenuti, da je lokalna uprava osnovala Kancelariju za rodnu ravnopravnost i do sada uradila tri plana. Lokalni plan akcije za postizanje rodne ravnopravnosti, koji je trenutno u fazi izrade je plan sa periodom važenja od 2019 do 2022. godine, kazala je sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić.