SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

1.

Armin Sijarić

VD sekretar

2.

Said Arslanović

Pomoćnik sekretara

3.

Suzana Rovčanin

Rukovoditeljka Sektora za ruralni razvoj

4.

Vasko Radović

Rukovodilac Sektora za održivi razvoj

5.

Danijela Lazarević

Ovlašćeno službeno lice I

6.

Fahrudin Ćorović

Samostalni savjetnik II

7.

Semir Sijarić

Samostalni savjetnik III

8.

Alen Suljević

Samostalni savjetnik III

9.

Dijana Grujić

Saradnica I za održivi razvoj

10.

Safet Hadžibulić

Samostalni referent

11.

Almasa Idrizović

Referentkinja

12.

Nataša Jaćimović

Samostalna savjetnica I

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.        

Armin Sijarić

VD sekretar

 1369,94 €

2.        

Said Arslanović

Pomoćnik sekretara

 1079,68 €

Jun 2023.godine