SPISAK ZAPOSLENIH

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

1.

Milanko Minić

Direktor

2.

Edisa Mustajbašić

Samostalna savjetnica I-za pravne poslove

3.

Dušan Nedović

Samostalni savjetnik I-za ekonomske poslove

4.

Igor Nišavić

Samostalni savjetnik I-za investicije

5.

Ivan Jovanović

Saradnik I-za građevinske poslove

6.

Slađana Šebek

Semostalna referentkinja-tehnička sekretarka

7.

Miloje Kočović

Samostalni savjetnik I-za investicije

8.

Dobardžić Muris

Viši savjetnik III za investicije

 

SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA I NJIHOVE ZARADE

Red. broj

Ime i prezime

Zvanje

BRUTO zarada (sa porezima i doprinosima)

1.        

Farko Begović

Direktor

1537,97

Januar 2021.godine