Na osnovu čl. 4. stav 2. i čl. 6. Odluke o uslovima, organizaciji i načinu obavljanja linijskog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Bijelo Polje („Sl.list RCG’’-Opštinski propisi, br.30/06) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, opštine Bijelo Polje, objavljuje po drugi put:

K O N K U R S

za dodjelu dijela (neraspoređenih) linija za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju na teritoriji opštine Bijelo Polje

 

Plan o minimalnom broju polazaka u javnom drumskom, linijskom, gradskom i prigradskom saobraćaju, na teritoriji opštine Bijelo Polje, sa utvrđenim polascima na linijama može se preuzeti u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj-SC Nikoljac (II sprat-kancelarije 18 i 19).

U zavisnosti od saobraćajno tehničkih karakteristika puta kao i potreba za prevozom putnika na svim linijama prevoz bi se vršio prigradskim ili malim autobusima.

Na konkurs se mogu javiti pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani u Centralnom registru Privrednog suda i imaju licencu za obavljanje javnog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Prevoznik može ponuditi veći broj polazaka od minimalno utvrđrnog broja Planom polazaka na linijama u gradskom i prigradskom saobracaju na teritoriji opštine Bijelo Polje.

 

Uslovi konkursa:

 

-Prijava sa tačnim nazivom i adresom ponuđača;-Dokaz o registraciji za obavljanje prevozničke djelatnosti kod Centralnog registra Privrednog suda;

-Licenca za prevoz putnika i izvod iz licence za svako vozilo kojim namjerava obavljati prevoz;

-Dokaz o stručnoj osposobljenosti;

-Saobraćajna dozvola za svako vozilo;

-Dokaz o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje poslednja tri mjeseca;

-Dokaz sa Mašinskog fakulteta o ispunjavanju posebnih uslova za svako vozilo kojim obavlja prevoz;

-Karton o periodičnom pregledu vozila;

-Ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz;

-Prijedlog reda vožnje mora biti usklađen sa izvodom iz Plana linija;

-Prijedlog cijena usluga prevoza na linijama za koje se podnose ponude (cjenovnik usluga prevoza u dva primjerka potpisan i ovjeren od strane prevoznika sa naznakom iznosa za pojedinačne i mjesečne karte i prijedlogom popusta za pojedine kategorije putnika: đaci, studenti, penzioneri i invalidi).

Ako dva ili više prevoznika konkurišu za ponuđenu grupu linija i ispunjavaju uslove iz konkursa najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa:

-nižom cijenom prevoza putnika 50 bodova;

-većim brojem polazaka na linijama 30 bodova;

-boljim i konfornijim autobusima 20 bodova.

 

Vrijeme i mjesto podnošenja ponude

 

Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 8 do 16 h i 06.08.2014. godine do 12 h, neposrednom predajom na šalteru arhive Opštine Bijelo Polje - ul. Slobode bb.

Ponude (1 original) dostaviti u zapečaćenom kovertu sa naznakom ,,ne otvaraj’’ prije zvanične sjednice komisije za otvaranje sa naznakom ,,Konkurs za dodjelu linija za prevoz putnika’’.

Vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

 

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano sat vremena nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda ( 06.08.2014. godine u 13 h) u prostorijama Opštine Bijelo Polje (velika sala - I sprat), ul. Slobode bb.

Za ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje nijesu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

 

Rok za donošenje izvještaja komisije

 

Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, opštine Bijelo Polje na osnovu predloga komisije o najpovoljnijem ponuđaču, donosi rješenje o dodjeli linija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju koje važi 3 (tri) godine.

Prevoznik je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema rješenja o dodjeli linija dostavi red vožnje i cjenovnik na ovjeru Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj. Ovjeren red vožnje važi godinu dana.

Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dan“.

Sve potrebne i bliže informacije možete dobiti u Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj-SC Nikoljac (III sprat-kancelarije 18 i 19).

 

 

Predsjednik komisije

Mujo Vreva

mob: 067/276-032

tel/fax: 050/484-020