Na osnovu čl. 42 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (''Sl.list CG'', br.51/08, 40/10, 40/11, 47/11 i 35/13), čl. 57 stav 1 tač. 11 i čl. 109 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list ("Sl.list RCG",br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i "Sl.list CG", br.88/09,3/10, 73/10 i 38/12), čl. 60 stav 1 tač. 14 Statuta Opštine Bijelo Polje (''Sl. list CG -opštinski propisi'', br. 25/04, 33/06, 47/11,18/10 i 32/13), predsjednik Opštine Bijelo Polje, d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Nacrt Lokalne studije lokacije ''Benzinska pumpa Ravna Rijeka'' i stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 06.08.2014. do 20.08.2014.godine.

2. Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, prema Programu koji je prilog ove Odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na sajtu Opštine Bijelo Polje.

 

Broj:01-113

Bijelo Polje, 05.08.2014.godine

PREDSJEDNIK OPŠTINE

Aleksandar Žurić,PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O NACRTU LOKALNE STUDIJE LOKACIJE
''BENZINSKA PUMPA RAVNA RIJEKA''
U OPŠTINI BIJELO POLJE

 

1. Nacrt Lokalne studije lokacije ''Benzinska pumpa Ravna Rijeka'', stavljen je na javnu raspravu Zaključkom o utvrđivanju br.01- 113 od 05.08.2014. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 06.08. do 20.08.2014.godine.

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta LSL ''Benzinska pumpa Ravna Rijeka'' i Program javne rasprave biće objavljeni u dnevnom listu ''Vijesti'' i na internet sajtu Opštine Bijelo Polje WWW.bijelopolje.co.me

3. Javna rasprava održaće se u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razsvoj opštine Bijelo Polje – kancelarija broj 32 radnim danima u vremenu od 10 do 12 časova.

4. Prezentacija Nacrta LSL od strane obrađivača ’’PLANING'' Nikšić održaće se dana 13.08.2014.godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora opštine Bijelo Polje.

5. Primjedbe i sugestije na Nacrt LSL ''Benzinska pumpa Ravna Rijeka'', zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode br. 5, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

6. Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
I ODRŽIVI RAZVOJ
OPŠTINE BIJELO POLJE