Na osnovu člana 7. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl. list CG–Opštinski propisi“, br. 33/12), Sekretarijat za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti,  r a s p i s u j e

 

Konkurs za stipendiranje redovnih studenata

 

I    Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti prve i narednih godina studija viših škola, fakulteta, akademija, bez obzira na mjesto studiranja, ako imaju prebivalište na teritoriji Opštine Bijelo Polje najmanje dvije godine prije raspisivanja konkursa i koji nijesu obnovili ni jednu godinu studiranja na upisanoj visokoškolskoj ustanovi.

 

 

II    Stipendije će se dodijeliti za školsku  2014/15. godinu, za 200 (dvije stotine) redovnih studenata, prvih sa rang liste.

Stipendija u godišnjem iznosu od 300 eura će se isplatiti u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

 

III    Dodjela stipendija vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

-         uspjeha u toku školovanja,

-         materijalnog stanja porodičnog domaćinstva studenta,

-         posebnih okolnosti (invalidnost, nemanje roditelja, broj studenata u por. domaćinstvu).

 

IV   Uz prijavu na Konkurs neophodno je dostaviti:

-         uvjerenje o prebivalištu,

-         potvrdu o redovnom studiranju, tj. statusu redovnog studenta,

-         uvjerenje o prosječnoj ocjeni za prethodnu školsku godinu,

-         za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završnoj godini srednje škole, diploma „Luča“ „A“ ili „B“,

-         uvjerenje o broju članova porodičnog domaćinstva,

-         uvjerenje o prihodima za članove domaćinstva  ( visina plate i ček penzije),

-         uvjerenje o nezaposlenosti odraslih članova porodičnog domaćinstva,

 

-  dokaze o ispunjavanju posebnih okolnosti iz člana 16. Odluke   kao  što su :     - invalidnost -  rješenje o invalidnosti,

- nemanje roditelja -  izvod iz MK umrlih,

- broj studenata -  uvjerenja o studiranju.

V Prijave se dostavljaju Sekretarijatu za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti Opštine Bijelo Polje, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa.

 

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, na sajtu (web stranici) Opštine i medijima (TV SUN i Radio Bijelo Polje), dana 17.11. 2014. godine.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati.

Obrazac prijave se može dobiti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine.

 

SEKRETARIJATZA OPŠTE UPRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI