Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Kisjele vode, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom  o utvrđivanju br.01- 172 od 24.11.2014. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 24.11. do 08.12.2014.godine.

 

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Kisjele vode i Program javne rasprave biće objavljeni u dnevnom listu ''Vijesti'' i na internet sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

 

Javna rasprava održaće se u sali Skupštine opštine Bijelo Polje radnim danima u vremenu od 10 do 12 časova.

Prezentacija Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Kisjele vode od strane obrađivača DOO MONTENEGRO projekt PODGORICA, održaće se dana 02.12.2014.godine sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Primjedbe i sugestije na Nacrt DUP-a Kisjele vode, zainteresovani  mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode br. 5, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
I ODRŽIVI RAZVOJ
OPŠTINE BIJELO POLJE

 


Na osnovu čl. 42 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (''Sl.list CG'', br.51/08, 40/10, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), čl. 57 stav 1 tač. 11 i čl. 109 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list ("Sl.list RCG",br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i "Sl.list CG", br.88/09,3/10, 73/10 i 38/12),  čl. 60 stav 1 tač. 14 Statuta Opštine Bijelo Polje (''Sl. list CG -opštinski propisi'', br. 25/04, 33/06, 47/11,18/10 i 32/13), predsjednik   Opštine Bijelo Polje, d o n o s i :

 

ZAKLJUČAK

 

1. Utvrđuje se Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Kisjele vode i stavlja  na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 24.11.2014.  do 08.12.2014.godine.

2. Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, prema Programu koji je prilog ove Odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se  u  jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na sajtu Opštine Bijelo Polje.

 

Broj:01 - 172

Bijelo Polje, 24.11.2014.godine

 

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

Aleksandar Žurić, s.r