Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 52/14,76/15, 83/16, 92/17) i Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019.god.  (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.045/19)  v.d Sekretara Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

ODLUKU

o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019. godinu

Član 1

U Odluci o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata  Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu  br.05/1-701 od 30.01.2019.godine čl.3 mijenja se i glasi:

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima određena je na osnovu čl.11 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i to:

Naziv partije

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

5.561,81

SNP

728,47

SDP

728,47

Bošnjačka stranka

728,47

Socijaldemokratska partija

728,47

Građanski pokret ‘’URA’’

728,47

Nova srpska demokratija

728,47

Demokratska Crna Gora

728,47

Pokret za promjene

474,08

Ujedinjena Crna Gora

474,08

Grupa građana  - demokratska narodna partija

474,08

UKUPNO:

                               12.083,33

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                            VD Sekretara

                                                                                                                         Alida Nuhodžić


Odluka o izmjeni Odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019. godinu...pdf