Obavještavamo vlasnike bespravno izgrađenih objekata da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list Crne Gore”, br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20) stupio na snagu 14.8.2020.godine  i  da shodno odredbama ovog Zakona mogu podnijeti zahtjeve za legalizaciju Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje. 

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine ili na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me. 

Uz zahtjev je obavezno priložiti shodno članu 156 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata sledeću dokumentaciju: 

  • Elaborat premjera izvedenog stanja, izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije, ovjeren u Katastru 
  • Dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno izvoda iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti. 
  • Fotografije svih fasada bespravnog objekta u jpg formatu minimalne rezolucije 2 megapiksela; 
  • Izvještaj privrednog društva koje vrši reviziju tehničke dokumentacije (revidenta) odnosno privrednog društvo koje obavlja poslove stručnog nadzora nad građenjem objekta (stručni nadzor) o postojanju bespravnog objekta na orto-foto snimku i usklađenosti bespravnog objekta sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta. 
  • Izjavu revidenta da je bespravni objekat izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima i/ili smjernicama važećeg planskog dokumenta;

Postupci legalizacije koji su pokrenuti zaključno sa 17.7.2018.godine,  za koje nije donijeto rješenje o prekidu postupka legalizacije, okončaće se u skladu sa novim Zakonom  i vlasnicima bespravnih objekata Sekretarijat za uređenje prostora uputiće poziv za kompletiranje dokumentacije u smislu člana 156 Zakona.

Za postupke u kojima je donijeto rješenje o prekidu postupka legalizacije Sekretarijat će utvrditi, po službenoj dužnosti, ispunjenost uslova za donošenje rješenja o legalizaciji shodno odredbama novog zakona i o istom obavjestiti podnosioce zahtjeva.

Takođe obavještavamo vlasnike bespravnih objekata da je u toku javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju. Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je stupio na snagu 14.8.2020.godine izvršena je transformacija naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte u naknadu za urbanu sanaciju.

Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju objavljen je na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje  www.bijelopolje.co.me.

 

Sve eventualne primjedbe i sugestije mogu se podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode bb ili na

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. zaključno sa 29.10.2020.godine.

 

 

 

 

 

                   SEKRETARIJAT  ZA  UREĐENJE  PROSTORA