Na osnovu stava 4 član 116 i stava 2, člana 117  Zakona o sport Crne Gore („Sl.list CG“,br. 44/18, ), člana  7,8 i 11 , Odluke o finansiranju sporta (Sl CG- OP – BP 08/19 br. odl. 02-1148)  , direktor JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje raspisuje:

J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija za 2020 godinu

Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Bijelo Polje sportskim organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Sredstva predviđena Budžetom opštine, JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje za 2020. godina za sufinansiranje  Programa rada sportskih organizacija, u iznosu od 300.000,00€ biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava  sportskim organizacijama br 236-1/19,

Pravo učešća na Konkursu imaju sportske organizacije koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija u skladu sa novim  Zakonom o sportu  Crne Gore („Sl.list CG“,br. 44/18, ), i Odluke o finansiranju sporta (Sl CG- OP – BP 08/19 br. odl. 02-1148)
 • Da ima sjedište na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 • Statut sportske organizacije;
 • Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza ;
 • Da nema blokadu poslovnog računa i poreske dugove;
 • Sportske organizacije koje su dobile finansijska sredstva za 2019.godinu dužni su dostaviti izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2019 godinu sa pratećom dokumentacijom o utrošenim sredstvima ovjeren od Skupštine kluba. Ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2020.godinu ;
 • Plan i program rada sa finansijskim planom za 2020 godinu ;
 • Prijavni obrazac – sa pratećom dokumentacijom ovjerenom kod matičnih Saveza,

formu za popunjavanje programa rada sportska organizacija može podići u kancelarijama JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje ili  sa web sajta Opštine Bijelo Polje;

 • Izjava ovlašćenog lica o istinitosti podataka ;

Shodno članu 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava, vrednovanje programa rada sportskih organizacija vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Status sporta na nacionalnom nivou ;
 • Vrednovanje olimpijskog sporta,paraolimpijskog sporta i sportova koje priznaje MOK ;
 • Društveni značaj i tradicija sportske organizacije ;
 • Rang takmičenja ;
 • Postignuti rezultati u predhodnoj sezoni ;
 • Broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja,broj registrovanih sportista svih uzrasta i masovnosti ;
 • Ekipni i pojedinačni sport ; 
 • Organizacija državnih i međunarodnih takmičenja,učešće klubova na međunarodnim takmičenjima ;
 • Ravnopravno angažovanje muškaraca i žena ;
 • Stručni kadar ;
 • Aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom ;

 

-Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima dostavlja se u zatvorenoj koverti u prostorijama Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje.

-Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja(dnevnim novinama „Dan“ i na web sajtu opštine Bijelo Polje).

-Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

-Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama JU Centar za sport i rekreaciju u vremenu od 07-15 časova ili na broj telefona 050484633.

 

JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje

Broj: 553/20

Bijelo Polje,26.10.2020.godine.

 

DOSTAVLJENO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

opština Bijelo Polje                                                                             

dnevni list „Dan“                                                                                           

arhiva

 

DIREKTOR,

JU Centar za sport i rekreaciju

Marko Maslovarić


Formular možete preuzeti ovdje ... docx