Na osnovu čl.9. Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/12), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastavu Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije. Više nevladinih organizacija može predložiti samo jednog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije, ako ispunjava sledeće uslove:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije obavljanja javnog poziva;
 • da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite životne sredine;
 • da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni/lokalni službenici i namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

 • je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo iz oblasti zaštite životne sredine;
 • nije član političkih partija, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne/lokalne uprave.

Nevladina organizacija je dužna da,uz predlog za kandidata, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statut;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti zaštite životne sredine;
 • kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni/lokalni službenici i namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidataza člana Komisije;
 • biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti zaštite životne sredine;
 • izjavu kandidata da nije član političkih partija, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana komisije.

Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Opštine Bijelo Polje- Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj , na adresu:

Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj

Sportska hala “Nikoljac”

84000 Bijelo Polje

Sa napomenom “Predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje”.

Predlog kandidata za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

 

 

                                                                                                            SEKRETAR

                                                                                                            Jasmin Ćorović

 Skenirani Javni poziv možete preuzeti ovdje...pdf