Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je da je preduzeće „Montenegro Armour Group – MAG“ doo, Željeznička bb, Bijelo Polje, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Infrastrukturni objekat PD3,P, poslovni prostor u privredi, proizvodna hala, u krugu bivšeg „Vunarskog kombinata“, Opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 9 do 12 časova  i u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 03.06.2021. godine.

 

PO OVLAŠĆENJU MINISTRA

Načelnik

Marko Medenica


Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu...pdf