Na osnovu člana 152  Poslovnika Skupština opštine Bijelo Polje (’’Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 19/18), objavljuje se

                                                                     

P o z i v
Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XXII sjednicu

Skupštine opštine Bijelo PoljePozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Bijelom Polju, da podnesu prijave za učešće u radu XXII sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, koja je zakazana za 30. 06. 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali JU Centar za kulturu “Vojislav Bulatović-Strunjo”.

Odredbama člana 149 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo predviđeno je da predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine, ukoliko nevladina organizacija ispunjava sledeće uslove:

-da je registrovana najmanje godinu dana;
-da ima sjedište na teritoriji opštine;
-da je u prethodnoj godini: realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili  učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
-da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i
-da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, ima pravo da  predloži, odnosno  imenuje predstavnika nevladine organizacije koji će učestvovati u radu sjednice.
Uz prijavu za učešće na XXII sjednicu Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti Službi Skupštine:

-prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;
-Statut nevladine organizacije;
-Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
-izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprečavanju sukoba interesa kao i dokumenta propisana članom 150 Poslovnika iz kojih se da zaključiti da ispunjava uslove za učešće u radu sjednice.

Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko Građanskog biroa opštine Bijelo Polje, ul. Slobode bb. ili elektronskim putem na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.


      
SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE


 Poziv Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XXII sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje...pdf