Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 17 i 18 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 02/18, 34/19, 38/20) i člana 29 stav 2 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl.list CG–opštinski propisi“, br.04/17), predsjednik Opštine Bijelo Polje,   u p u ć u j e:

 

                       JAVNI POZIV

                                     nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

U skladu sa odredbama člana 28  Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, članovi Komisije za raspodjelu sredstava su: dva člana – predstavnika Opštine, dva člana – predstavnika nevladinih organizacija i dva člana iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti utvrđenih prioriteta za tekuću godinu.

Članove Komisije iz reda nevladinih organizacija predlažu nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju.

           Član Komisije iz reda nevladinih organizacija ne može biti javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik niti član organa upravljanja političke partije ili član organa upravljanja u nevladinoj organizaciji.

 Nevladina organizacija može  predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije.

          U Komisiju se biraju  dva člana koji ne mogu biti iz iste nevladine organizacije.

            Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

  • da je upisana u registar NVO kod nadležnog ministarstva najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;
  • da ima sjedište na teritoriji opštine Bijelo Polje;
  • da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata;
  • da više od polovine članova organa upravljanja NVO nisu javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici niti članovi organa upravljanja političke partije.

            Nevladina organizacija uz predlog kandidata dostavlja:

            - kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva,

- kopiju Statuta i kopiju osnivačkog akta organizacije,

           - dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini-ugovor o finansiranju,

           - izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da u organu upravljanja većinu ne čine javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici niti članovi organa upravljanja političke partije.           

            Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

               - je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Bijelom Polju,

               - posjeduje iskustvo u izradi i realizaciji projekata,

              - nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik niti član organa upravljanja političke partije.

             Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije, dužna je da za kandidata dostavi i :

              - ovjerenu fotokopiju lične karte,

              - biografiju kandidata sa podacima  o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata,

              - izjavu kandidata da nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik, niti član organa upravljanja političke partije,

              - izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

             Predlozi za člana Komisije podnose se Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, do 24. 09. 2021. godine.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje će u roku od 8 dana od dana isteka naznačenog roka za dostavljanje predloga, utvrditi listu predloženih kandidata nevladinih organizacija za članove Komisije, istu objaviti na web sajtu  i oglasnoj tabli Opštine i dostaviti predsjedniku Opštine na odlučivanje na osnovu referentnosti kandidata.

 

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

                                                                                      Petar Smolović

 

Skenirani dokument možete preuzeti ovdje... pdf