Na osnovu člana 15 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere („Sl.list CG – opštinski propisi br.36/10), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bijelo Polje,  objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za predsjednika i člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

            Pravo predlaganja kandidata imaju: građanin, grupa građana, obrazovne, naučne i stručne institucije, ustanove iz oblasti kulture, medija, sporta i nevladine organizacije. Za predsjednika i člana Etičke komisije isto lice može biti birano najviše dva puta uzastopno.

           Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje radom i ponašenjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, ima prebivalište na teritoriji Opštine.

          Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je: izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa, funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi presjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioner), pravosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji.

 

            Ovlašćeni predlagač uz predlog obavezno dostavlja: ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga. Ovlašćeni predlagač uz predlog dostavlja: potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke komisije u smislu člana 12 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere; dokaz o prebivalištu kandidata, izjavu kandidata da prihvata  kandidaturu.

 

            Predlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Bijelo Polje u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 
 

Broj: 02-016/21-8060

Bijelo Polje, 09.09.2021. godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

 

Skenirani dokument možete preuzeti ovdje...pdf