Na osnovu Odluke o objavljivanju javnog konkursa za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi” br. 3/2022), opština Bijelo Polje dana 25.01. 2022.godine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS ZA DODJELU GRANTA ZA SMANJENJE

NEZAPOSLJENOSTI U OPŠTINI BIJELO POLJE

 

 1. Pozivaju se privredna društva i preduzetnici sa sjedištem na teritoriji opštine Bijelo Polje koja posluju duže od 12 mjeseci od dana objave konkursa, da dostave svoje prijave na javni konkurs za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje.
 1. Oblasti koje se prepoznaju kao prioritetne su tehničke oblasti kao što su metaloprerađivači, vodoinstalateri, mehaničari i mašinci, bravari i građevinari, automobilska oblast, kao i ugostiteljstvo, turizam i male trgovine.

Prednost u zapošljavanju imaju dugo nezaposlena lica, lica sa nižim stepenom edukacije i ranjive grupe.

 1. Ukupan iznos sredstava koja se raspodjeljuje po ovom konkursu iznosi 329.000,00 €. Sredstva za raspodjelu grantova su obezbijedjena projektom “Smanjenje nezaposljenosti u opštini Bijelo Polje”, br. Ugovora CFCU/MNE/181, koji opština Bijelo Polje implementira kroz Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 2015-2017.
 2. Opredijeljena finansijska sredstva dodjeljuju se kao državna pomoć male vrijednosti u skladu sa Uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći (Sl. list CG, br. 27/2010 i br. 16/2014) u cilju povećanja zaposlenosti i podrške poslodavcima za otvaranje radnih mjesta i obuke na radnom mjestu u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori, a shodno Nacionalnoj strategiji zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020 i Strategiji regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014–2020.
 3. Jedan od prioriteta Strategije razvoja opštine Bijelo Polje za period 2017-2021, jeste povećanje stope zaposlenosti nezaposlenog radno aktivnog stanovništva kroz osposobljavanje nezaposlenih lica za rad kod poslodavca i smanjenje rada na crno u korist regularnog zapošljavanja. Projektom je predvidjena podrška za najmanje 15 poslodavaca sa teritorije opštine Bijelo Polje, obuka i radna praksa za 100 i zapošljavanje 70 nezaposlenih lica sa evidencije Biroa rada Bijelo Polje, registrovanih najmanje mjesec dana prije objave javnog konkursa za dodjelu granta. 
 1. Iznos granta zatražen u okviru ovog javnog konkursa mora biti između sljedećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:
 • iznos granta po jednom novozaposlenom radniku je najviše: 4.700.00 €, i
 • maksimalni iznos granta je: 28.200,00 €. 
 1. Sredstva granta su opredijeljena za finansiranje 6 mjeseci bruto zarada novozaposlenih lica, a poslodavac je obavezan da sa uposlenikom potpiše Ugovor o radu na najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli granta sa opštinom Bijelo Polje.
 2. Po zahtjevu poslodavca, ukoliko navedeno nezaposleno lice ne odgovora trazenom profilu zanimanja za zapošljavanje, projektom su osim granta, obezbijedjena sredstva za obuku i prekvalifikaciju, a stručno osposobljavanje nezaposlenih lica trajalo bi 2 do 3 mjeseca prije potpisivanja Ugovora o radu.
 3. Po zahtjevu poslodavca, ukoliko navedeno nezaposleno lice odgovora trazenom profilu zanimanja za zapošljavanje, projektom su osim granta, obezbijedjena sredstva za obuku i radnu praksu, a stručno osposobljavanje nezaposlenih lica trajalo bi 2 do 3 mjeseca prije potpisivanja Ugovora o radu.
 4. Rok za dostavljanje prijava je 09. februar 2022.godine. Javni konkurs objavljen je na web sajtu opštine Bijelo Polje (bijelopolje.co.me), gdje zainteresovani mogu preuzeti obrazac prijave na konkurs sa smjernicama za podnosioce prijava i pratećom dokumentacijom.
 5. Prijava na konkurs i prateća dokumentacija šalju se putem poštanskog servisa u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom “Prijava na javni konkurs za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti” na adresu “Opština Bijelo Polje, Slobode bb 84000 Bijelo Polje - Kancelarija za EU projekte’’. Prijave na javni konkurs za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje koje ne budu dostavljenje u predvidjenom roku, ručno napisane, kao i administrativno nepotpune, neće se razmatrati.
 6. Privredna društva i preduzetnici mogu aplicirati samo sa jednom prijavom. Povezani pravni subjekti ne mogu aplicirati.
 7. Privredna društva i preduzetnici koji planiraju da apliciraju moraju priložiti sljedeća dokumenta:
 • Prijavu za dodjelu granta i prateću dokumentacija u 3 štampane i elektronskoj verziji na CD-u;
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, odnosno iz registra nadleznog opštinskog organa ne stariji od 30 dana od dana objave konkursa;
 • Rješenje o registraciji za PDV i vazeći Statut društva;
 • Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja i Bilans uspjeha) za posljednju godinu dana. Za registrovane preduzetnike potrebno je dostaviti odgovarajući obrazac izdat od strane Uprave prihoda (poreske uprave) (ZPO, GPPFL, Rješenje Uprave prihoda (poreske uprave) o paušalnom oporezivanju ili drugo);
 • Potvrda Uprave prihoda (poreske uprave) o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana od dana objave konkursa;
 • Odgovarajući obrazac za posljednjih mjesec dana uplate poreza i doprinosa za zaposlene ne stariji od 30 dana od objave konkursa, ovjeren od Uprave prihoda (poreske uprave), kao dokaz broja zaposlenih;
 • Imena lica sa evidencije Biroa rada Bijelo Polje koja su zainteresovana za zaposlenje, obuku i radnu praksu, kao i potvrda da su isti registrovani na Birou rada najmanje 30 dana prije objave javnog konkursa za dodjelu granta;
 1. Proces vrednovanja prijava, formiranja rang liste, i odobravanja sredstava vrši Evalucioni odbor za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje u skladu sa Pravilnikom o postupku i metodologiji finansiranja grant šema na osnovu sljedećih kriterijuma:
 • Finansijski i operativni kapaciteti podnosioca prijave;
 • Sektor poslovanja;
 • Ciljna grupa;
 • Broj novozaposlenih radnika;
 • Prethodno iskustvo u oblasti poslovanja;
 • Budžet.

Za ocjenu kvaliteta primljenih prijava usvojena je sljedeća skala:

Odjeljak

Maks.

rezultat

1. Finansijski i operativni kapaciteti

20

1.1  Da li podnosilac prijave imaju dovoljan kapacitet upravljanja? (uključujući osoblje, opremu i prostorije)?

10

1.2  Da li podnosilac prijave ima stabilne i dovoljne izvore finansiranja?

10

2. Sektor poslovanja

20

2.1 Da li podnosilac pripada sektoru prioritetnih oblasti poslovanja za deficitarna zanimanja?

20

3. Ciljna grupa

20

3.1 Da li nezaposlena lica pripadaju ciljnoj grupi navedenoj u javnom konkursu?

20

4. Broj novozaposlenih radnika

15

4.1 Koliko će privredni subjekt/preduzetnik zaposliti radnika koji će proći obuku i radnu praksu?

15

5. Prethodno iskustvo u oblasti poslovanja

15

 

5.1 Da li podnosilac prijave ima sva potrebna odgovarajuća stručna

i preduzetnička znanja i reference za realizaciju granta? 

 

15


6. Budžet

10

6.1  Da li je planirani budžet uradjen korektno i u skladu sa utvrdjenim iznosima u javnom konkursu?

10

Maksimalan ukupan rezultat

100

 

 

 1. Evalucioni odbor je dužan da donese Odluku o dodjeli granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje u roku od 90 dana od dana zatvaranja konkursa.
 2. Odluka o dodjeli granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje, dostavlja se učesnicima konkursa i objavljuje na web sajtu opštine.
 3. U roku od 10 dana od dana donošenja Odluke, predsjednik opštine zaključuje Ugovor sa odgovornim licem u društvu/preduzetnikom kojima su dodijeljena sredstva, kojim se uredjuju medjusobna prava i obaveze, način korišćenja sredstava, izvještavanje i nadzor nad realizacijom dodijeljenog granta.
 4. Sve informacije u vezi projekta i apliciranja mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavljanje prijava, a odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na sajtu opštine Bijelo Polje (bijelopolje.co.me), 2 dana prije isteka roka za dostavljanje prijava.

Smjernice za podnosioce prijava

 

Dokumenta za popunjavanje:

Dodatak A - Prijava  za dodjelu granta

Dodatak B - Spisak nezaposlenih lica sa Biroa rada

Dodatak C - Izjava podnosioca prijave-uslovi i tačnost podataka

Dodatak D - Izjava-podnosioca prijave-obaveza

Dodatak E - Saglasnost-kreditini registar centralne banke

Dodatak F -  Kontrolna lista

 

Dokumenta za informisanje:

Dodatak G - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Dodatak H - Finalni narativni izvještaj

Dodatak I - Finansijski-izvještaj

Dodatak J - Zahtjev za isplatu

Sluzbeni List 3_2022

 

Skeniran javni konkurs