Na osnovu člana 58. stav 1. tačka 17 i 18. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20) i člana 29. stav 2. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl.list CG–opštinski propisi“, br.04/17),  predsjednik Opštine Bijelo Polje,   u p u ć u j e

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama

za predlaganje jednog člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

U skladu sa odredbama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, članovi Komisije za raspodjelu sredstava su: dva člana – predstavnika Opštine, dva člana – predstavnika nevladinih organizacija i dva člana iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti utvrđenih prioriteta za tekuću godinu.

U skladu sa odredbama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, članovi Komisije za raspodjelu sredstava su: dva člana – predstavnika Opštine, dva člana – predstavnika nevladinih organizacija i dva člana iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti utvrđenih prioriteta za tekuću godinu.

Članove Komisije iz reda nevladinih organizacija predlažu nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju.

Član Komisije iz reda nevladinih organizacija ne može biti javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik niti član organa upravljanja političke partije ili član organa upravljanja u nevladinoj organizaciji.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije.

Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

- da je upisana u registar NVO kod nadležnog ministarstva najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;

- da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata;

- da više od polovine članova organa upravljanja NVO nisu javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici niti članovi organa upravljanja političke partije.

Nevladina organizacija uz predlog kandidata dostavlja:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva,

- kopiju Statuta i kopiju osnivačkog akta organizacije,

- dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini-ugovor o finansiranju,

- izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da u organu upravljanja većinu ne čine javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici niti članovi organa upravljanja političke partije.

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin sa prebivalištem u Bijelom Polju,

- posjeduje iskustvo u izradi i realizaciji projekata,

- nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik niti član organa upravljanja političke partije, ili član organa upravljanja u nevladinoj organizaciji.

Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije, dužna je da za kandidata dostavi i :

- ovjerenu fotokopiju lične karte,

- biografiju kandidata sa podacima  o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata,

- izjavu kandidata da nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik, niti član organa upravljanja političke partije,

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

 

Izbor člana Komisije vrši predsjednik Opštine.

Predlozi za člana Komisije podnose se Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, u roku 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

Petar Smolović


Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama...pdf