Na osnovu Odluke o usvajanju PROGRAMA MJERA ZA PODSTICAJ RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA -  Programa za podršku razvoja zanastva u opštini Bijelo Polje. (“Službeni list CG - opštinski propisi", br. 35/23 OD 28.07.2023 godine), Komisija za raspodjelu sredstava (u daljem tekstu:Komisija) dana 20.09.2023.godine objavljuje,

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZA PODRŠKU RAZVOJA ZANATSTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU U OPŠTINI BIJELO POLJE

 

 1. Pravo da se prijave na Javni poziv imaju zanatlije, koji posluju najmanje godinu dana, a koje su registrovane u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("SI.list RCG", br. 06/02, 36/11), odnosno preduzetnici i  privredna drutva u skladu sa Zakonom o zanastvu, kojima je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog  ili složenog  zanata,  odnosno registrovane zanatlije  koje  imaju  Prijavu  za obavljanje zanatske djelatnosti podnijetu Sekretarijatu za preduzetništvo Opštine Bijelo Polje.
 2. Ukupan iznos  sredstava  opredijeljenih  za  raspodjelu  po  ovom  Javnom  pozivu  iznosi 20.000,00  eura i  utvrdjuje  se godišnjim budžetom Opštine Bijelo Polje. Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom projektu  ne može iznositi više od (10) % od ukupnog iznosa sredstava oprijedijeljenih za realizaciju Progama. Odobreni projekat  se, po pravilu, finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi. Ukoliko je  ukupna vrijednost projekta veća od iznosa sredstava koji se moe odobriti po ovom pozivu, kandidat je dužan da dokaže druge izvore finansiranja projekta u cilju njegove cjelokupne realizacije.

Registrovana pravna lica koja obavljaju zanatsku djelatnost mogu konkurisati na javni poziv najviše sa jednim biznis planom.

Registrovana pravna lica koja obavljaju zanatsku djelatnost obavezuje se da će sve aktivnosti definisane biznis planom realizovati u periodu od tri mjeseca.

 1. Opredijeljena finansijska sredstva  dodjeljuju  se kao državna pomoć male vrijednosti (de minimis pomoci),odnosno kao subvencija za projekte, prijavljene i odobrene na osnovu ovog Javnog poziva,  a u  svrhu  unapredjenja postojećeg poslovanja registrovanih zanatlija i otvaranja novih radnih mjesta.
 2. Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova. Program se sastoji  iz  jedne komponente u okviru koje će  se odobriti finansijska podrška za sledeće opravdane troskove:

I- Nabavka opreme

1.1.Nabavka opreme i alata namijenjenih isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti;

1.2. Nabavka repromaterijala za izradu proizvoda (maximum 20 % u odnosu na odobrena sredstva)

 1. Finansijska sredstva se neće odobriti za sljedeće namjene :
 • nabavku kompjuterske opreme,  nabavku ugradne  opreme  (klima uredaji,  ventilatori, alarmni sistemi i sl.),  namještaja i opremanje prostora, rasvjete, kao i svijetleće, reklamne i druge table,
 • troškove kapitalnih investicija,  troškove  administracije i  obaveze prema trećim licima, amortizacije,  plaćanje  kamata  i     bankarskih  troškova,  komisiona  plaćanja,  slične troškove koji se odnose na sprovodenje ugovora, plaćanje provizija i slično,
 • iste aktivnosti odnosno koje su već podržane od strane drugih institucija na lokalnom i državnom nivou (npr. Nabavka iste opreme i sl.)
 1. Javni poziv za učešće u Programu otvoren je 30 dana od dana objavljivanja. Javni poziv se objavljuje na web sajtu Optine Bijelo Polje i putem javnih emitera. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 2. Prijavna dokumentacija za učešće u okviru Programa može se preuzeti na web sajtu Opštine Bijelo Polje (www.bijelopolje.me) ili u štampanoj verziji u Gradjanskom birou Opštine Bijelo Polje. Takodje, sve informacije i stručna pomoć mogu se dobiti putem e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 3. Popunjeni prijavni formular i prateća dokumentacija predaju se tri primjerka u zatvorenoj koverti u Gradjanskom birou Opštine Bijelo Polje ili preporučeno poštom na adresu:  Sekretarijat za preduzetnistvo Hala sportova Nikoljac, Nedeljka Merdovića bb,  84000 Bijelo Polje. Na koverti se mora ispisati puni naziv i adresa podnosioca prijave, naziv programa u okviru kojeg se aplicira, a u slucaju dostave poštom mora se nalaziti i vidljiv datum i  vrijeme predaje pošiljke u poslovnici pošte.
 4. Registrovana pravna lica koja obavljaju zanatsku djelatnost su u obavezi da dostave i sledeću dokumentaciju:
 • Prijava za učeše u Programu za podrsku razvoja zanatstva (potpisana) sa Izjavom fizikog lica/preduzetnika/privrednog drutva o prihvatanju uslova Programa i Javnog poziva (potpisana) -- Obrazac 1;
 • Biznis plan u tri štampane verzije (potpisan) -obrazac2;
 • Obrazac izjave za pomoći male vrijednosti (potpisan) -- Obrazac 3;
 • Sva potrebna dokumentacija o ispunjenosti uslova, navedena u Programu;
 • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;
 • Prijavu za obavljanje zanatske djelatnosti podnijetu kod Sekretarijata za preduzetništvo Opštine
 • Bijelo Polje, odnosno registraciju kod JU Zanatska komora;
 • Potvrdu Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana;
 • Uvjerenje od Uprave javnih prihoda Opštine Bijelo Polje da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza na osnovu lokalnih javnih prihoda;
 • Uvjerenje Osnovnog suda u Bijelom Polju da se protiv odgovonog lica u pravnom licu podnosioca prijave ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci).
 • Predračun ili račun
 1. Svi podnosioci prijave duzni su da popune obrazac izjave o tome da li su u tekućoj godini, kao i tokom prethodne dvije fiskalne godine bili korisnici drzavne pomoći male vrijednosti i ako jesu da naznače po kojem osnovu i  u kojem iznosu  (Obrazac 3).  Prilikom sprovodenja Programa poštovaće  se princip kumulacije po kojem iznos pomoći po ovom pozivu zajedno sa ostalim pomoćima koje dodjeljuje Opština Bijelo Polje i drugi  davaoci za iste opravdane trokove neće  prelaziti dozvoljene  intenzitete  u  iznosu  od  200.000,00  u  periodu  od  prethodne  tri godine.
 2. Komisija otvara blagovremeno podnijete zapečaćene koverte na prvoj sjednici nakon isteka roka za podnošenje prijava i vrši administrativnu provjeru pristiglih prijava.

Ukoliko Komisija  utvrdi da kandidat  ne ispunjava  uslove u skladu sa objavljenim Javnim pozivom, odnosno da nije dostavljena  sva dokumentacija u skladu sa Programom i Javnim pozivom, ista će u roku od 5  dana, od dana zavrsetka Javnog poziva objaviti na web sajtu Opštine listu tih kandidata uz ukazivanje na utvrdene nepravilnosti.

Kandidati su dužni da utvrdene nepravilnosti otklone u roku od 5 dana od dana objavljivanja, u suprotnom prijava se neće uzimati u dalje razmatranje.

 1. Komisija vrši evaluaciju pristiglih projekata prema sledećim kriterijumima:
 • Uticaj na očuvanje kulture i tradicije - do 35 bodova;
 • Društveno-ekonomska korisnost i opravdanost biznis ideje - do 20 bodova;
 • Unapredjenje poslovnog ambijenta, inovativne aktivnosti i poboljšanje turističke ponude -- do 20 bodova;
 • Konkurentnost i održivost biznis ideje - do 20 bodova;
 • Kvalitet biznis plana - do 5 bodova.

Svaki član Komisije dodjeljuje bodove po svakom od navedenih kriterijuma. Najviši ukupan broj bodova koje biznis plan može  dobiti od strane jednog  člana  Komisije je 100 bodova. Konačna  ocjena  biznis  plana  predstavlja  zbir  bodova  svih  članova  Komisije  podijeljen brojem  članova Komisije (prosječna ocjena biznis plana).

Ukoliko Komisija procijeni da je potrebno može organizovati intervju sa podnosiocima radi usmenog obrazlozenja  u cilju dobijanja dodatnih informacija.

 1. Komisija donosi Odluku o odobravanju  sredstava  za podršku zanatstvu  (u daljem tekstu: Odluka) na osnovu utvrdene rang liste u roku od 30 dana od dana zatvaranja  Javnog poziva. Odluka se objavljuje na web-sajtu  Opštine i putem lokalnog javnog emitera.
 2. U roku od 15 dana od dana donošenja Odluke,  predsjednik  Opštine zaključuje Ugovor sa registrovanim zanatlijom (preduzetnikom/odgovornim  licem u privrednom drutvu) kojem su odobrena sredstva, čime će  se utvrditi medjusobna  prava i  obaveze u vezi sa korišenjem odobrenih sredstava,izvještavanjem i nadzorom nad realizacijom projekta.
 3. Komisija odreduje 2.10.2023.godine    za   “Info    dan",    tokom   kojeg    ce   informisati zainteresovane o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na Javni poziv. “Info dan" će se odrzati u Sali Skupštine Opštine Bijelo Polje  u terminu od 10  do 12  sati.
 4. Dodatne informacije o svim pitanjima od značaja  za prijavljivanje  na Javni poziv mogu sedobitiputem   e-maila:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.,   putem  telefona: 050/435-491,  a ukoliko je potrebno i u kancelariji broj 20 i 24   Sekretarijata za preduzetništvo Zgrada Opštine , ul Slobode 5 ,  svakog radnog dana od 08:00 -14:00h.

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Agović Samedin


Javni poziv za učešće u Programu za podršku razvoja zanatstva kroz finansijsku podršku u Opštini Bijelo Polje...pdf

Program za podršku razvoja zanatstva u Opštini Bijelo Polje-prilizi