Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u Opštini Bijelo Polje, raspisuje 

JAVNI OGLAS

Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1 – 15. novembra 2023. godine i to:

INSTRUKTORA/KI: 28 + 3 rezerve

OPŠTI USLOVI:

 • Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;
 • Državljanstvo Crne Gore;
 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI, VII1, VII2 i VIII.

POSEBNI USLOVI:

 • Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.

 

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

 • Prebivalište[1] u Opštini Bijelo Polje, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);
 • Da je lice nezaposleno;
 • Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja;
 • Iskustvo u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica.

 

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

 • Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);
 • Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;
 • Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;
 • Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;
 • Dokaz o statističkom iskustvu, kao i iskustvu u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).

 

POPISIVAČ/ICA: 250 + 12 rezervi

OPŠTI USLOVI:

 • Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;
 • Državljanstvo Crne Gore;
 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV, V, VI, VII1, VII2 i VIII.

 

POSEBNI USLOVI:

 • Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.

 

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

 • Prebivalište[2] u Opštini Bijelo Polje, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);
 • Da je lice nezaposleno;
 • Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja.

 

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

 • Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);
 • Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;
 • Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;
 • Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;
 • Dokaz o statističkom iskustvu (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).

 

Kandidat/kinja se može prijaviti ili za instruktora/ku ili za popisivača/icu.

Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati/kinje mogu preuzeti u prostorijama Građanskog biroa u Opštini Bijelo Polje, ul Slobode br.5, počev od  počev od 22. septembra  i  zaključno sa 1. oktobrom 2023. godine od 8 do 15 časova; ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku: www.monstat.org ili sa Zvaničnog sajta Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

 

Popunjena Prijava za učesnike/ce u popisu i kompletna dokumentacija može se dostaviti lično ili poštom u roku od 10 dana u preciziranom vremenskom periodu, u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, na adresu popisne komisije.

 

Na koverti je potrebno ispisati naziv mjesta za koje se aplicira (instruktor/ka ili popisivač/ica) i adresa popisne komisije ulica Slobode br.5, Opština Bijelo Polje.

                                                                                                 

Svi kandidati su dužni da potpišu izjavu (data u Prijavi za učesnike/ce u popisu) da će za vrijeme održavanja instruktaže (23 - 25. oktobar 2023. godine i 28 - 29. oktobar 2023. godine) i sprovođenja popisa (1 - 15. novembra 2023. godine) biti dostupni za popisne aktivnosti.

[1] Prebivalište je adresa, naselje gdje lice živi

 

Spisak kandidata/kinja za instruktore/ke biće objavljen dana 11. oktobra 2023. godine, a spisak kandidata/kinja za popisivače/ice 16. oktobra 2023. godine u kancelariji popisne komisije.

 

Za dodatne informacije kontakt osoba je Bojan Obradović, telefon: 069 000 200.

 

OPŠTINA BIJELO POLJE

UPRAVA ZA STATISTIKU


Prijava za učesnike u popisu...pdf