Na osnovu Odluke  Skupštine Opštine Bijelo Polje o usvajanju Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva – programa za podršku razvoja zanastva u opštini Bijelo Polje Komisija za raspodjelu sredstava, dana 20.09.2023. godine objavila je Javni poziv za učešće u Programu za podršku razvoja zanatstva kroz finansijsku podršku u Opštini Bijelo Polje, za zanatlije, koji posluju najmanje godinu dana,  a koji su registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("SI.list RCG", br. 06/02, 36/11), odnosno preduzetnici i  privredna drutšva u skladu sa Zakonom o zanastvu, kojim je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog  ili složenog  zanata,  odnosno registrovane zanatlije  koje  imaju  Prijavu  za obavljanje zanatske djelatnosti podnijetu Sekretarijatu za preduzetništvo Opštine Bijelo Polje.

Tim povodom Sekretarijat  preduzetništvo  poziva sve zainteresovane građane/ke opštine Bijelo Polje da prisustvuju Info danu o Programu za podršku razvoja zanatstva u Opštini Bijelo Polje koji će se održati u ponedeljak 02.10.2023. godine  u terminu od 10 do 12 sati u  u Sali Skupštine Opštine Bijelo Polje.

Tom prilikom, zainteresovani će kroz direktnu komunikaciju sa službenicima Sekretarijata za preduzetništvo  i članovima  komisije moći da dobiju neophodne informacije o Programu i saznaju detalje vezane za učešće, projekte, dokumentaciju.

Na INFO DANU će biti predstavljeni kriterijumi, način i postupak apliciranja za bespovratna sredstva.

Iz  Sekretarijata za preduzetništvo Opštine Bijelo Polje podjsećaju da po javnom pozivu ukupan iznos opredijeljenih sredstava iznosi 20 hiljada eura.

Javni poziv je otvoren do 20.0ktobra 2023. godine

 

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO