Alida Nuhodžić, sekretarka

Tel/fax:+382 (0) 50 432 300                                                                                                                                                                                                     
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   
 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

 


Član 9

Sekretarijat za finansije vrši poslove uprave koji se odnose na:
1) pripremanje, planiranje, izradu Budžeta Opštine; pripremanje izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i rashodi za narednu godinu, koje utvrđuje predsjednik Opštine; izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja budžeta; propisivanje sadržaja i formi zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; pripremu propisa o privremenom finansiranju; praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri predsjednik Opštine; praćenje izvršenja budžeta Opštine, pripremanje planova izvršenja budžeta, završnog računa budžeta i odluke o zaduživanju Opštine; dostavljanje podataka resornom ministarstvu o prihodima, izdacima i budžetskom zaduženju; pripremu izvještaja za Skupštinu opštine o korišćenju sredstava stalne budžetske reserve;
2) upravljanje konsolidovanim računom trezora, podračunima i drugim računima i vođenje evidencije o postojećem dugu Opštine, odobravanje otvaranja podračuna i bliže određivanje načina korišćenja ovih računa; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige, finansijsko planiranje i upravljanje gotovinskim sredstvima; vršenje kontrole izdataka i izvršavanja budžeta; vršenje obračuna zarada i naknada službenika i namještenika organa Opštine i javnih ustanova, kao budžetskih korisnika; vršenje isplate zarada i naknada zaposlenih u lokalnoj upravi; vođenje centralne evidencije o zaradama lokalnih službenika i namještenika; upravljanje dugom i analiziranje zaduženosti; vođenje evidencije o postojećem potraživanju Opštine; budžetsko računovodstvo i izvještavanje; upravljanje finansijskim informacionim sistemom;
3) pripremu propisa kojima se utvrđuju lokalni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analiziranje efekata primjene tih propisa;
4) vršenje poslova oko zaduživanja Opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova, potrebama za pozajmicama i mogućnostima za davanje kredita;
5) upravni nadzor i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama u ovim oblastima; davanje mišljenja i pripremanje akta o davanju saglasnosti na program rada i izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem;
6) pripremu propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje njihovog sprovođenja;
7) poslove javnih nabavki, u skladu sa zakonom;
8) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
9) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
10) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Sekretarijata, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
11) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.