Ugovori 2023

Ugovor o nabavci pisaćeg pribora jednodjelnih pernica

Ugovor o nabavci, transportu i ugradnji autobuskih stajališta

Ugovor o navabavci betonski AB cijevi

Ugovor o nabavci i ugradnji ekoloških prihvatljivih prečišćivača za vazduh po principu ''projektuj i izgradi''

Ugovor-komunikacijske usluge, Partija II pružanje usluga fiksne mreže

Ugovor o nabavci i ugradnji ekoloških prihvatljivih prečišćivača za vazduh

Ugovor za nabavku i ugradnju sintetičke gumene tartan podloge na pomoćnom terenu gradskog stadiona Nikoljac

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom preko kp.1112/1, 1109 i 1110 KO Bijelo Polje

Ugovor za pružanje usluuge-izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Bijelo Polju

Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja za kabinet predsjednika Skupštine

Ugovor o nabavci kanacelarijskog namještaja Partija I i nabavka kanelarijskog namještaja za organe i službe lokalne uprave

Ugovor za pružanje usluga komunikacijske usluge, Partija I i pružanje usluga mobilne telefonije i GPS-a

Ugovor o nabavci HTZ opreme za zaposlene u Upravi za logistiku,zaštitu i održavanje

Ugovor o građenju i nabavci odbojnih ograda

Ugovor o građenju za održavanje semafora

Ugovor o nabavci i ugradnji plastenika za zaštićenu poljoprivrednu proizvodnju

Ugovor o građenju i izvođenju radova na presvlačenju i krpljenju udarnih rupa asfaltnim zastorom u MZ Dobrakovo

Ugovor za nabavku računarske opreme Partija I nabavka računarske opreme za organe lokalne uprave

Ugovor za nabavku računarske opreme Partija II nabavka laptopova za Službu Skupštine

Ugovor za pružanje usluga tekuće održavanje i servisiranje službenih vozila za Partiju I Održavanje i servisiranje služebenih vozila i za Partiju II Parnje službenih vozila

Ugovor o javnoj nabavci-izvođenje radova na asfaltiranju opštinskih puteva-gradskih ulica u Bijelom Polju

Ugovor za nabavku lož ulja za grijanje

Ugovor o građenju

Ugovor o javnoj nabavci-izvođenje radova na izradi fasada u centralnoj zoni grada

Ugovor o nabavci administrativnog materijala

Ugovor za nabavku goriva

Ugovor o nabavci motornog vozila

Ugovor o građenju

Ugovor o javnoj nabavci-izvođenje radova na sanaciji kolovoza asfaltnim zastorm u prigradskim i seoskim naseljima u Opštini Bijelo Polje

 

 

 

 

 

 

 

Ugovori 2022

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji u postojećim gabaritima pločastog propusta preko Boljanske rijeke na lokalnom putu Boljanina-Zminac(kat.parcela 2383/1 i 635 KO Boljanina)

Ugovor za pružanje usluge Izmještanja cjevovoda od 2cola(2'') u naselju Gubavač-Lozna Luka u Bijelom Polju

Ugovor o građenju sportsko rekreativnih zona

Ugovor o nabavci roba betonskih i AB cijevi

Ugovor o nabavci roba đačkih i pisaćih pribora-jednodjelne pernice

Ugovor o nabavci roba brzinskih displeja

Ugovor o nabavci i izgradnji plastenika za zaštićenu poljoprivrdnu proizvodnju

Ugovor o nabavci roba potrošnog materijala za održavanje objekta

Ugovor o građenju za održavanje semafora

Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora na sanaciji seoskih puteva asfaltnim zastorom površine 1650m2 u Opštini Bijelo Polje

Ugovor za nabavku račuanarske opreme

Ugovor za pružanje usluge Izrade tehničke dokumentacije za Rekonstrukciju ulice br.8 od tjemena T63 do tjemena T89 u zahvatu izmjene i dopune DUP-a Centralne zone Bijelo Polje

Ugovor o izvođenju radova regulacije atmosferske kanalizacije na četiri lokacije u Bijelom Polju

Ugovor za pružanje usluga osiguranja i registracije motornih vozila

Ugovor o izvođenju radova na sanaciji seoskih puteva asfaltnim zastorom površine 1650m2 u Opštini Bijelo Polje

Ugovor o Izvođenju radova na sanaciji ul.Vučedolske u MZ Babića Brijeg betonom i ugradnjom cijevi za odvod atmosferske vode

Ugovor za pružanje usluga osiguranje zaposlebnih

Ugovor o građenju dječijeg igrališta

Ugovor-komunikacijske usluge, Partija I za pružanje usluga mobilne telefonije i GPS-a

Ugovor-komunikacijske usluge, Partija II za pružanje usluga fiksne mreže

Ugovor za izvođenje radova na vodosnabdijevanju dijela domaćinstva naselja Obrov visoka zona sa bušotinom, pumpnim postrojenjem, cjevovodom i PVC rezervoarom za akumulaciju vode po principu ''Projektuj i izgradi''

Ugovor za nabavku lož ulja za grijanje

Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju opštinskih puteva u mjesnim zajednicama (30 lokacija) u dužini od L=8.000m u Bijelo Polju

Ugovor o građenju

Ugovor o građenju i održavanju javne rasvjete

Ugovor za izradu Glavnog projekta i izgradnju privrmenog objekta-otvoreni tern Trim staze, dijela I faze na potezu Ribnik-Vrnjik u dužini od 1800m, po principu ''Projektuj i izgradi''

 

 

 

Ugovori 2021

 

 

Ugovori 2020

 

Ugovor za pružanje usluga izrade tehničke dokumentacije na izradi potornih zidova na sedam lokacija na teritoriji opštine Bijelo Polje

Ugovor za pružanje usluga izrade revizije izmijenjenog glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta (L4) Srđevac-Sušica

Ugovor za pružanje usluga izrade revizije glavnog projekta lokalnog puta Grebnica-Orahovička rijeka-Kapela

Ugovor za pružanje usluga izrade revizije glavnog projekta uređenja izletišta sa pratećim objektima (izgradnja sportskih terena sa pratećim sadržajem) na dijelu up-5 i up-6 u zahvatu lokalne studije lokacije „Ušće“

Ugovor za pružanje usluga izrade revizije izmijenjenog glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta (L4) Srđevac-Sušica

Ugovor za pružanje izrada dopune glavnog projekta regulacije atmosferske kanalizacije u ul. III Sandžačke brigade do ul. Ž.Žižić

Ugovor za pružanje usluge izrade glavnog projekta uređenja izletišta sa pratećim objektima (izgradnja sportskih terena sa pratećim sadržajem) na dijelu up-5 i up-6 u zahvatu lokalne studije lokacije „Ušće“

Ugovor za pružanje usluga izrade glavnog projekta uređenja izletišta sa pratećim objektima (izgradnja sportskih terena sa pratećim sadržajem) na dijelu up-5 i up-6 u zahvatu lokalne studije lokacije „Ušće“

Ugovor o poslovnoj saradnji-Dnevne novine

Ugovor o oglašavanju-Nova Pobjeda

Ugovor o emitovanju čestitke-telopa na programima RTCG 1 povodom Dana nezavisnosti Crne Gore

Ugovor o produkciji tv programa i promotivnim aktivnostima opštine

Ugovor o poslovnoj saradnji-Nova Pobjeda

Ugovor o narudžbi autorskog djela-audiovizuelnog djela radi promocije Opštine Bijelo Polje na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama

Ugoovr za pružanje usluga-izrada dopune elaborata-eksproprijacije shodno izmijenjenom projektu rekonstrukcije dijela ulice 1 u Resniku

Ugovor za pružanje usluga izmjene glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta (L4) Srđevac-Sušica

Ugovor za pružanje usluga-izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijelom Polju

Ugovor o izvođenju radova na izmjeni profila betonske cijevi Q400 na Q600 u okviru radova na regulaciji atmosferske kanalizacije u Lješnici Opština Bijelo Polje

Ugovor za pružanje usluga-izrada elaborata- procjene uticaja na životnu sredinu za objekat izgradnja 10 kv kabla za priključenje buduće trafostanice ts 10/0,4 kv u krugu postrojenja za pečišćavanje otpadnih voda sa postojeće trafostanice ts 35/10 kv „Nedakusi“, Opština Bijelo Polje

Ugovor za pružanje usluga-izrada Elaborata-procjene uticaja na životnu sredinu za objekat izgradnja 10 kv kabla za priključenje buduće trafostanice ts 10/0,4 kv u krugu postrojenja za pečišćavanje otpadnih voda sa postojeće trafostanice ts 35/10kv „Nedakusi“, Opština Bijelo Polje

Ugovor za pružanje usluge-izrade Elaborata geomehaničkih ispitivanja za izgradnju reflektora na gradskom stadionu u Bijelom Polju

Ugovor za pružanje usluge izrade projekta izvedenog stanja saobraćajne signalizacije u dijelu ulice 1 u Resniku, od raskrsnice sa semaforima (tjemena A4) do raskrsnice puta prema Baoljanini i Bistrici (tjemena 22)u zahvatu detaljnog urbanističkog plana naselja Resnik 

Uređenje grada za novogodišnje praznike

Ugovor o nabavci roba

Osiguranje zaposlenih

Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Loznice

Nabavka materijala za uređenje grada za novogodišnje praznike za Partiju II,nabavka, transport i ugradnja novogodišnje jelke

Nabavka materijala za uređenje grada za novogodišnje praznike za Partiju I, nabavka ukrasnog materijala

Nabavka i ugradnja video nadzora u sportskoj hali ''Nikoljac''

Izgradnja AB potpornog zida u Radničkoj ulici, u dužini od 12m

Izgradnja potpornog zida u Kukuljama, u cilju zaštite lokalnog puta dužine 15m

Nabavka motornog vozila

Izgradnja AB potpornog zida u naselju Loznice u dužini od 12,5m

Nabavka Goriva 2020

Izgradnja podne fontane na gradskom trgu

Nabavka materijla za održavanje higijene

Izrada tehhničke dokumentacije za rekonstrukciju i natkrivanje zapadne tribine gradskog stadiona

Izgradnja AB zida u neselju Babića Brijeg dužine 25m

Izgradnja zida od blok betona do kapele u Pavinom Polju

Izrada potpornog zida iznad gasalhane u naselju Ćukovac

Adaptacija 13 seoskih ambulanti

Nabavka i isporuka 12 polupodzemnih kontejnera

Nabavka administrativnog materijala

Investiciono održavanje opštinskih puteva-tamponski sloj i pročišćavanje

Nabavka betonskih i AB cijevi 2020

Rekonstrukcija i izmještanje javne rasvjete Rakonje-Ribarevine

Asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Izrada revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice na potezu od lokalnog željezničkog stajališta do izvora Kisjele vode u Lješnici 

Izgradnja cjevovoda za granični prelaz Dobrakovo i fazonskim komadima u rezervoarima Kanje,Metanjac i Dobrakovo

Izrada AB šahti na I fazi vodovoda Zaton

Nabavka i ugradnja zaštitne ograde za pješake

Izrada pres klipinga štampanih i elektronskih medija

Izrada pres klipinga štampanih i elektronskih medija

Nabavka i ugradnja odbojnih ograda 

Održavanje softvera za elektronsku komunikaciju sa građanima “Sistem 48” 

Osiguranje i registracija službenih vozila 

Izrada AB priključne šahte sa priključkom na gradski vodovod Ø500 u mjestu Ribarevine

Nadzor nad izgradnjom mosta Bogaz 

Izrada geodetske situacije terena za potrebe izrade projekta uređenja centralnog dijela naselja Bistrica 

Izgradnja mosta Bogaz 

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice na potezu od lokalnog željezničkog stajališta do izvora kisjele vode u Lješnici 

Revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju glavne ulice kroz naselje Nedakusi L=1,5 km

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju glavne ulice kroz naselje Nedakusi L= 1,5 km 

Adaptacija horizontalne signalizacije

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta “Banjice”

Nabavka i ugradnja “ležećih policajaca”

Rekonstrukcija postojećih šahti na glavnom gradskom vodovodu ø300 i izrade priključaka na atmosfersku kanalizaciju u ul.1 u Resniku

Nabavka opreme za spašavanje na vodi

Nabavka profesionalnog fotoaparata i drona

Revizija tehničke dokumentacije za izgradnju glavnog cevovoda ø 500 od izvorišta Bistrice do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci (prekidna komora) zbog obezbjeđenja dovoljnih količina za grad i proširenje vodovodne mreže planiranje za naselje Zaton, dužine 4.115,00m

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju glavnog cevovoda ø 500 od izvorišta Bistrice do nove hlorne stanice u Ravnoj Rijeci (prekidna komora) zbog obezbjeđenja dovoljnih količina za grad i proširenje vodovodne mreže planiranje za naselje Zaton, dužine 4.115,00m

Izrada tehničke dokumentacije za ugradnju lifta u zgradi Opštine za lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta “Banjice”

Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta “Banjice”

Usluge prevoza učenika na takmičenja (do 3.500,00km) 

Održavanje semafora

Ugovor o produkciji programa audiovizuelnog dijela film dan Opštine Bijelo Polje ''3. januar'' 2020.godine

Ugovor o produkciji izvođenja svečanog programa povodom ''3. Januara'' 2019.godine-dana Opštine Bijelo Polje

Ugovor o produkciji voditeljskog programa povodom obilježavanja ''3.januara'' 2019.godine-dana Opštine Bijelo Polje

Ugovori o produkciji voditeljskog programa povodom obilježavanja ''3. januara'' 2019.godine-dana Opštine Bijelo Polje

Ugovor o produkciji izvođenja muzičkog programa povodom ''3. Januara'' 2019.godine-dana Opštine Bijelo Polje

Ugovor o produkciji muzičkog programa povodom obilježavanja ''3. Januara'' 2019.godine-dana Opštine Bijelo Polje

Ugovor o produkciji audiovizuelnog programa

Ugovor o produkciji audiovizuelnog programa

Ugovori o produkciji

Izrada IOS aplikacije za system 48

Izrada revizije glavnog projekta vodovodne i fekalne kanalizacione mreže rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan, od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci u dužini od oko 1450m 

Ugovori 2019

Izrada revizije projekta javne rasvjete duž puta Gubavač-Bistrica, potez od Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica u dužini od oko 3km 

Komunikacione usluge-troškovi telefona-mobilna telefonija

Uklanjanje privremenih objekata po izvršenju

Izrada revizije glavnog projekta parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom (priključak na magistralni put M21) u okviru glavne željezničke stanice

Izgradnja vodovoda i rezervoara Goja-Kanje

Izgradnja vodovoda i rezervoara Goja-Metanjac 

Izrada idejnog rješenja za postavljanje autobuskih stajališta 

Osiguranje radnika

Izrada revizije projekta trim staze-Obrov

Izrada glavnog projekta parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom(priključak na magistralni put M21) u okviru glavne željezničke stanice 

Izvođenje radova na ugradnji punionice za električna vozila u Bijelom Polju

Vršenje stručnog nadzora na ugradnji punionice za električna vozila u Bijelom Polju

Uređenje grada za novogodišnje praznike 

Nabavka materijala za uređenje grada za novogodišnje praznike

Izrada geodetskog elaborata eksproprijacije za UP-152 koja je nastala od kat.parcela br.74/27, 74/50,74/54, 74/55, 74/56, 74/57, 74/58, KO Nedakusi-Opština Bijelo Polje

Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije Bistričkog puta sa jednostranim trotoarom i javnom rasvjetom, od raskrsnice prema mostu u Gubavču kroz naselja Oluja, Njegnjevo, Strojtanica, Rasovo, do raskrsnice sa putem prema Boljanini u Resniku L= 6,4km 

Vršenje stručnog nadzora na sanaciji oštećenih djelova ulica asfaltnim zastorom 

Izgradnja javne rasvjete Resnik-Bogaz i Resnik-Rasovo

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta saobraćajnice od priključka na magistralni put M21 u naselju Ribnik, kroz naselje Pripčići, sa izgradnjom priključka na magistralni put M2 u mjestu Ribarevine

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta autobuske stanice Nedakusima sa priključnom saobraćajnicom na magistralni put M-21

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za potrebe izrade Glavnog projekta parking prostora sa pristupnom saobraćajnicom (priključak na magistralni put M21) u okviru Glavne željezničke stanice 

Izrada softvera kvartalne analize poslovanja privrednih subjekata u Bijelom Polju

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekat izgradnje javne rasvjete duž nekategorisanog puta na Kiselim Vodama

Izrada projekta vodovoda Pavino Polje-Mahala L=3 km  

Izrada projekta vodovoda Kradenik-Vrbe L=2 km

Izrada glavnog projekta vodovoda Radičko vrelo L=12km

Izrada glavnog projekta vodovoda Sefersko vrelo L=8km 

Izrada geodetskog elaborata–snimanje trase lokalnog puta Orahovička Rijeka–Kapela u Sutivanu dužine 1 km  

Izgradnja pločastog propusta u Radulićima

Rekonstrukcija gradske česme

Vršenje tehničkog pregleda stambenog objekta br.4 (zgrada za penzionere) na dijelu kat.parc. br.219,220 KO Ravna Rijeka u mjestu Ribarevine

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za projekat rekonstrukcije dijela lokalnog puta Bistrica-Mojstir

Izrada geodetskog elaborata-situacije Gradskog stadiona u Bijelom Polju

Vršenje stručnog nadzora na izmještanju javne rasvjete i ostalih instalacija radi rekonstrukcije magistralnog puta M21 dionica Rakonje-Ribarevine

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji javne rasvjete u Konatarima

Čišćenje korita Rijeka Lješnice i Lipnice

Nabavka i ugradnja zaštitne ograde za pješake

Izrada geodetskog elaborata za kat. par.br.1490/5 KO Bijelo Polje za objekat prihvatilište-sklonište za žrtve porodičnog nasilja

Čišćenje propusta Rakonje, Kruševo, Nedakusi, Kisjele Vode

Nabavka i ugradnja odbojnih ograda

Izgradnja AB zida za sanaciju klizišta u cilju zaštite poslovno-stambenog objekta u ul.III Sandžačke brigade

Adaptacija kancelarija

Izrada projekta mosta Bogaz

Izrada projekta vodovoda Babića Brijeg

Izrada projekta vodovoda Medanovići 2

Rekonstrukcija sanitarnih prostorija na II spratu Spotrske hale “Nikoljac”  

Izrada elaborata eksproprijacije puta Srđevac-Sušica-I faza, u dužini od 9,4 km 

Nabavka uniformi za Komunalnu policiju 

Izrada projekta javne rasvjete duž puta Gubavač-Bistrica, potez od Gubavč-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica u dužini od oko 3km 

Izrada revizije projekta mosta Bogaz 

Izrada revizije projekta vodovoda Babića Brijeg

Izrada revizije projekta rekonstrukcije dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog Prla do semafora u Rasovu,ul.Avda Međedovića i ul.Resnička(ul. Br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete 

Nabavka vertikalne signalizacije 

Popravka i farbanje ograde na mostovima i zaštitnih stubićaPopravka i farbanje ograde na mostovima i zaštitnih stubića

Nabavka elektronske kontrolne vage za mjerenje (osovinskog opterećenja vozila)

Vršenje tehničkog pregleda objekta rekonstrukcije krovne konstrukcije radi ugradnje solarnih panela na novoj tržnici

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta javne rasvjete ul.Rasadnička.

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta javne rasvjete na dijelu puta Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta javne rasvjete šetališta pored Lima na dijelu od Vatrogasne do Lukoil pumpe

Izrada projekta rekonstrukcije dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog Prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (ulica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete.

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta vodovod Babića Brijeg.

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta projekta parking prostora sa rasvjetom u ul.Nedeljka Merdovića preko puta sportske hale u Nikoljcu.

Snimanje geodetske situacije terena korita i dubine rijeke Bistrice za potrebe izrade projekta obaloutvrde u cilju zaštite Vizitoring centra i izradu šetališta

Geodetsko snimanje za izradu projekta trim staze Obrov

Izrada revizije projekta rekonstrukcije gornjeg gradskog parka

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji fekalne kanalizacije na potezu Rakonje(semafori)-Kruševo u dužini od oko 1200m

Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije dijela Ulice 1 u Resniku, od raskrsnice sa semaforima (tjemena A4) do raskrsnice gdje se razdvaja put prema Boljanini i Bistrici (tjemena A22)

Izrada softvera za interaktivnu komunikaciju sa građanima

Izgradnja javne rasvjete u Konatarima

Izrada i rekonstrukcija horizontalne signalizacije

Izrada projekta za izgradnju pločastog propusta u Radulićima (MZ Lozna)

Sanacija pješačkih staza u gradskoj zoni

Nabavka i ugradnja “ležećih policajaca”

Osiguranje i registracija službenih vozila

Izrada revizije projekta rekonstrukcije dijela glavnog gradskog vodovoda ø500 i ø300 u naseljima Kruševo i Rakonje.

Nabavka materijala za promotivne aktivnosti kancelarija

Izrada geodetskog elaborata parcelacije katasterskih parcela br.218, 219, 220,221 KO Ravna Rijeka

Izrada elaborata eksproprijacije ulice pored Doma zdravlja

Izrada elaborata eksproprijacije u zoni raskrsnice ul.Kneza Miroslava i ul.III Sandžačke brigade.

Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog željezničkog stajališta u Lješnici

Nabavka pića i ostalih reprezentativnih proizvoda

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za izradu projekta izgradnje trotoara sa javnom rasvjetom na dijelu Bistričkog puta od skretanja za školu u Njegnjevu do raskrsnice u Gubavču

Izrada projekta rekonstrukcije dijela glavnog gradskog vodovoda ø500 i ø300 u naseljima Kruševo i Rakonje

Rekonstrukcija kancelarija za Unutrašnju reviziju i Glavnog arhitektu

Izrada geodetskog elaborata parcelacije katastarske parcele broj 461/1 KO Bistrica

Izrada elaborata eksproprijacije na lokaciji 2- polazna stanica žičare projekta Đalovića pećine  i klisure

Izrada revizije projekta rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac-Sušica-I faza u dužini od oko 8,6km

Nabavka reprezentativne robe-hemijske olovke

Izrada revizije projekta za izgradnju pločastog propusta u Radulićima

Izrada tehničke dokumentacije za regulaciju atmosferske kanalizacije u ul.III Sandžačke brigade (od raskrsnice prema Gimnaziji do rasnice prema crkvi Petra i Pavla)

Izrada projekta rekonstrukcije lokalnog puta (L4) Srđevac-Sušica -I faza u dužini od oko 8,6 km

Izrada revizije tehničke dokumentacije za izgradnju trotoara i javne rasvjete Ribarevine-R.Rijeka

Izrada revizije glavnog projekta prilazne rampe mosta Njegnjevo-Potkrajci, sa rekonstrukcijom postojećeg nekategorisanog puta sa jednostranim trotoarom i javnom rasvjetom

Asfaltiranje dijela ul.14 od profila P3-5 do profila P3-7 –priključak zgrada “Solidarnosti” na gradsku obilaznicu

Izrada elaborata za jednovremenu snagu za rekonstrukciju dijela puta Bijelo Polje-Bistrica od Popovog prla do semafora u Rasovu, ul.Avda Međedovića i ul.Resnička (ulica br.1 prema DUP-u) sa izgradnjom javne rasvjete

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekte na početnoj stanici žičare Đalovića pećine (lokacija 2)

Izrada elaborata za jednovremenu snagu za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju sportskog objekta fiskulturne sale sa parking prostorom, prilaznim putem i stazom za trčanje, za potrebe OŠ.”Pavle Žižić” u Njegnjevu

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog željezničkog stajališta u Lješnici

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekte na krajnoj stanici žičare Đalovića pećine (lokacija 4)

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju trotoara i javne rasvjete Ribarevine- Ravna Rijeka

Izrada glavnog projekta prilazne rampe mosta Njegnjevo-Potkrajci, sa rekonstrukcijom postojećeg nekategorisanog puta sa jednostranim trotoarom i javnom rasvjetom

Izrada press klipinga (praćenje svih štampanih medija u Crnoj Gori i dva informativna portala)

Usluge prevoza učenika na takmičenja

Izrada revizije projekta rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci sa izradom javne rasvjete

Izrada revizije glavnog projekta vodovoda Zaton za dionicu od stacionaže 4+717,00 do stacionaže 10+170,00 (Pašića Polje) dužine 5,45 km

Izrada revizije projekta sportskog bazena sa sportskim sadržajima na lokaciji iza Doma zdravlja

Izrada revizije glavnog projekta regulacije potoka ispod AMS pored kuće Rabrenovića i rekonstrukcija stepeništa

Izrada projekta AB zida za sanaciju klizišta u cilju zaštite poslovno-stambene zgrade u ul. III Sandžačke brigade br.69 naselje Gornji Grad

Izrada glavnog projekta vodovoda Zaton za dionicu od stacionaže 4+717,00 do stacionaže 10+170,00 (Pašića Polje) dužine 5,45 km

Održavanje semafora

Izrada programa privremenih objekata

Nabavka goriva

Nabavka informacione opreme

Nabavka lož ulja

Nabavka tri službena vozila

Vršenje tehničkog pregleda rekonstrukcije javne rasvjete u ul.Slobode na kat.parceli br.1113 KO Bijelo Polje

Nasipanje i zatrpavanje postojećeg rezervoara vodovoda Sipanje

Izrada priključka ø300/110 u Rakonjama za vodovod Medanovići 2

Izrada projekta rekonstrukcije lokalnog puta kroz naselje Sutivan od podvožnjaka sa magistralnog puta M21 do kapele u Orahovičkoj rijeci sa izradom javne rasvjete u dužini cca 1.450,00 m

Izrada geodetskog elaborate parcelacije za projekat izgradnje javne rasvjete duž dijela lokalnog puta Bijelo Polje-Bistrica, od kraja ul.3 u Resniku do kraja MZ Rasovo i dio ul.1 u Resniku u zahvatau DUP-a Resnik

Sanacija klizišta u Klancu

Rekonstrukcija postojećeg pločastog propusta na Pavića Potoku

Asfaltiranje Opštinskog lokalnog puta Lipnica-Džafića Brdo

Nabavka i ugradnja brojača na semaforima

Izrada revizije glavnog projekta lifta za pristup osoba sa posebnim potrebama u zgradi Opštine

Nabavka materijala za uređenje grada za novogodišnje praznike

Vršenje tehničkog pregleda pješačkog mosta Njegnjevo-Potkrajci

Uređenje grada za novogodišnje praznike

Organizovanje tri radionice o istoriji, aktuelnostima i mogućnostima EU.

Nabavka i ugradnja brzinskih displeja

Izrada projekta rekonstrukcije gradske česme

Izrada elaborata izvedenog stanja za dio ulice br.14 priključak zgrada Solidarnosti u Nikoljcu na gradsku obilaznicu

Izrada geodetskog elaborata – snimanje trase lokalnog puta u Sutivanu

Rekonstrukcija spomenika u Parku pjesnika u Bijelom Polju

Nabavka informacione opreme

Vršenje tehničkog pregleda za objekat Završetak stambenih objekata “Solidarnost” u Nikoljcu-izgradnja priključka na obilaznicu.

Izrada glavnog projekta lifta za pristup osobama sa posebnim potrebama u zgradi Opštine

Oblaganje stepeništa i hodnika neklizajućim granitnim pločama i izrada stepenišne ograde u zgradi Opštine

Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije Rakonje (semafori) do Kruševa

Izgradnja potpornog zida Sinjavac

Izgradnja AB zida na potoku Klanac (kod malog podvožnjaka).

Izgradnja AB zida na klizištu u ul.III Sandžačke brigade (ispod kuće Peroševića) 

Rekonstrukcija elektroinstalacija u zgradi Opštine (I faza) 

Čišćenje propusta Rakonje, Kruševo, Nedakusi, Kisjele vode

Čišćenje korita rijeka Lješnice i Lipnice

Izrada idejnog projekta za izgradnju potpornog zida Sinjavac

Nabavka geodetskog instrumenta GPS-a za geodetska mjerenja

Održavanje javne rasvjete

Rekonstrukcija sale za sastanke u zgradi Opštine

Rad buldozera 2018

Investiciono održavanje opštinskih puteva-tamponski sloj

Izvođenje radova na priključnoj saobraćajnici u Nikoljcu

Nabavka i ugradnja odbojnih ograda

Nabavka udžbenika za prvi razred osnovne škole

Nabavka betonskih AB cijevi

Nabavka administrativnog materijala

Izrada projekta obaloutvrde i sportskih sadržaja sa pratećim objektimna "Otoka-Loznice"

Rekonstrukcija kotlarnice u zgradi suda

Nabavka elektronske kontrolne vage za mjerenje osovinskog opterećenja vozila

Revizija glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete na dijelu magistralnog puta M21 Rakonje(semafori)-Ribarevine.

Izrada revizije projekta javne rasvjete u Konatarima

Geodetsko snimanje pristupnog puta seoskom groblju u Trubini (Lozna)

Izrada tabli i obilježavanje ulica u Bijelom Polju

Izrada projekta javne rasvjete u Konatarima

Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Sipanje

Popravka, farbanje ograde na mostovima i zaštitnih stubića

Nabavka i ugradnja zaštititne ograde za pješake

Izrada softvera po potrebi (za evidenciju radnog vremena)

Izgradnja otvorenog betonskog kanala (potok pored Rebronja i Šebeka)

Nabavka materijala za održavanje higijene

Izrada kamenih postamenta za dvije biste

Izrada idejnog projekta sanacije klizišta u ul.III Sandžačke brigade

Izrada idejnog projekta izgradnje potpornog AB zida u Klancu

Pranje službenih vozila

Izvođenje radova na sanaciji četiri nadzemna hidranta u Industriskoj zoni u ul.Svetog Petra Cetinskog

Program privremenih objekata za teritoriju opštine Bijelo Polje sa osvrtom na ski centar Cmiljača

Izrada projekta sportskog bazena sa sportskim sadržajima na lokaciji iza Doma zdravlja

Izrada projekta rekonstrukcije gornjeg gradskog parka

Geodetsko snimanje i obilježavanje trase vodovoda “Županjsko vrelo” Sipanje

Geodetsko snimanje i obilježavanje trase vodovoda “Medanovići 2”

Geodetsko snimanje i obilježavanje trase stepeništa Sinjavac

Geodetsko snimanje i obilježavanje trase priključnog puta na regionalni put R-10 u Pavinom Polju

Geodetsko snimanje i obilježavanje trase priključnog puta na obilaznicu u naselju Nikoljac

Nabavka i ugradnja mobilijara za park

Zakup prostorija za potrebe JU Centar za podršku djeci i porodici Bijelo Polje

Izrada revizije glavnog projekta fekalne kanalizacije Rakonje (semafori) do Kruševa

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije javne rasvjete na dijelu magistralnog puta M21 Rakonje(semafori)-Ribarevine

Nabavka vertikalne signalizacije

Izrada revizije projekta vodovoda Zaton, izmjena dijela trase u dužini od km 1+875,00 do km 4+687,00

Vršenje tehničkog pregleda priključka puta R-10 u Pavinom Polju (priključak mljekare Milkraft doo Bijelo Polje na regionalni put)

Nabavka knjiga i plaketa studentima i učenicima ”Luča”

Revizija dopune glavnog projekta III faze Gradskog trga u dijelu atmosferske kanalizacije

Revizija projekta javne rasvjete duž dijela lokalnog puta Bijelo Polje-Bistrica potez od kraja ul.3 u Resniku do kraja MZ Rasovo i dijela ul.1 u Resniku u zahvatu DUP-a Resnik

Uređenje gradskih plaža

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom vodovoda Medanovići 2

Nabavka licenci za katalog propisa za 2018 godinu

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom priključnog puta na R-10 u Pavinom Polju

Izrada projekta rekonstrukcije gradskog stadiona

Nabavka i sadnja nedostajućih stabala lipa u ul. Slobode III faza rekonstrukcije Gradskog trga

Nastavak radova na izgradnji vodovoda "Medanovići 2"

Nabavka opreme za osobe sa invaliditetom (Ginekološka stolica)

Nabavka materijala za promotivne aktivnosti kancelarija

Izlivanje bronzanih bisti

Izrada elaborata procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bijelog Polja u zahvatu DUP-a Industriska zona KO Potkrajci

Izrada i rekonstrukcija horizontalne signalizacije

Nabavka i ugradnja “ležećih policajaca”

Izrada revizije glavnog projekta obaloutvrde i sportskih terena sa pratećim objektima”Otoka-Loznice”

Nabavka Radio stanica za Službu zaštite

Nabavka opreme za spašavanje za Službu zaštite

Registracija službenih vozila

Izrada projekta obaloutvrde i sportskih sadržaja sa pratećim objektima ”Otoka-Loznice”

Izgradnja dekorativne rasvjete oko stabala lipa na dijelu I faze Gradskog trga

Revizija elaborata iz oblasti PPZ za projekat izgradnje javne rasvjete Ribarevine-most Ljuboviđa

Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Slobode, III faza rekonstrukcije Gradskog trga

Izrada press klipinga

Nabavka i ugradnja 50 kom. zaštitnih stubića od prohroma na I i II fazi Gradskog Trga

Vršenje tehničkog pregleda rekonstruisanog-dograđenog objekta JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa"

Nabavka roba za održavanje opreme

Izrada elaborata iz oblasti ZNR za projekat izgradnje javne rasvjete Rinarevine-most Ljuboviđa

Izrada elaborata iz oblasti PZZ za projekat izgradnje javne rasvjete Rinarevine-most Ljuboviđa

Revizija Glavnog projekta za izgradnju semafora, na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov

Revizija projekta polaganja nn kabla za priključenje semafora na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov

Revizija elaborata zaštite na radu i elaborata protivpožarne zaštite projekta za izgradnju semafora na raskrsnici ulica Iva Andrića i III Sandžačke brigade kod OŠ Marko Miljanov

Izrada revizije elaborata iz oblasti PPZ za projekat rekonstrukcije javne rasvjete u ul.Slobode

Izrada revizije elaborata iz oblasti ZNR za projekat rekonstrukcije javne rasvjete u ul.Slobode

Izrada elaborata iz oblasti ZNR za projekat rekonstrukcije javne rasvjete u ul.Slobode

Nabavka i ugradnja spojnica za četiri nadzemna hidranta

Nastavak izgradnje betonske ograde oko gradskog groblja u Nikoljcu

 

Odluke 2018

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za bespravne objekte

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu

Odluku o rasporedu radnog vremena u organima lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu

 

Ugovori 2017

Ugovor o građenju – Izgradnja atmosferske kanalizacije i vodovodnih instalacija u ul. 3.Januar

Ugovor o građenju – Farbanje ograda na mostovima

Ugovor za nabavku roba – Nabavka goriva

Ugovor o građenju – Gradski trg I Faza

Ugovor o građenju – Izgradnja potpornih zidova

Ugovor o građenju – Vodovod Sipanje

Ugovor za nabavku roba – Nabavka lož ulja

Ugovor za pružanje usluga – elaborat o postavljanju montažno-demontažnih objekata privremenog karaktera

Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja odbojnih ograda

Ugovor za nabavku roba – Opremanje igrališta na gradskom trgu

Ugovor o građenju – Popločavanje parkinga ul 3. Januara

Ugovor o građenju – Potporni zid u Lješnici

Ugovor za pružanje usluga – Glavni projekat javne rasvjete Ribarevine

Ugovor za pružanje usluga – Izrada revizije glavnog projekta i elaborata zaštite na radu Tomaševo-Potrk

Ugovor o građenju – Izgradnja semafora

Ugovor za nabavku roba – Nabavka udžbenika za I razred osnovne škole

Ugovor za nabavku roba – Nabavka vodovodnog materijala

Ugovor o nabavci roba - Nabavka betonskih i AB cijevi

Ugovor za pružanje usluga – Izrada elaborata zaštite na radu za glavni projekat za izgradnju semafora kod OŠ „Marko Miljanov“

Ugovor za pružanje usluga – Izrada glavnog projekta za izgradnju semafora kod OŠ „Marko Miljanov“

Ugovor o građenju – Zamjena priključnog elektroenergetskog napojnog kabla

Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja ležećih policajaca

Ugovor za pružanje usluga – Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije puta Bijelo Polje – Bistrica

Ugovor za pružanje usluga – Investiciono održavanje  i pročišćavanje buldožerom nekategorisanih puteva

Ugovor za pružanje usluga – registracija motornih vozila

Ugovor za pružanje usluga – Izrada lokalne studije lokacije „Cerovo“

Ugovor o građenju – Investiciono održavanje  tamponski sloj

Ugovor o građenju – Investiciono održavanje  tamponski sloj

Ugovor o građenju – Rekonstrukcija vertikalne signalizacije

Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja parkovskih klupa

Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja pametne klupe

Ugovor o građenju – Izgradnja fekalne i kišne kanalizacije za Malo Polje, Rasadnik i Klanac

Ugovor o građenju – Izrada i rekonstrukcija horizontalne signalizacije

Ugovor o građenju – Izvođenje radova na izgradnji semafora na raskrsnici Rakonje

Ugovor za pružanje usluga – Izrada glavnog projekta izmjene postojeće rasvjete LED rasvjetom

Ugovor za pružanje usluga – Izrada lokalne studijr lokacije mHE „Lješnica“

Ugovor o građenju – Tekuće održavanje javne rasvjete

Ugovor o građenju – Održavanje semafora

Ugovor za pružanje usluga – Revizija glavnog projekta izmjene postojeće rasvjete LED rasvjetom

Ugovor za pružanje usluga – Izrada studije zaštite kulturnih dobara u zahvatu DUP-a Centralne zone

 

Odluke 2017

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih  subjekata za 2017.godinu

 

Ugovori 2016

Ugovor o nabavci roba  - nabavka administrativnog materijal

Ugovor o građenju – regulacija atmosferskih voda u naselju Rakonje i Nedakusi

Ugovor o nabavci roba  - nabavka ukrasnog materijala za novogodišnje praznike

Ugovor o pružanju usluga – osiguranje radnika

Ugovor o pružanju usluga – Revizija projekta izvedenog stanja el. Instalacija

Ugovor o pružanju usluga – Revizija Glavnog projekta izgradnje OŠ u naselju Pripčići

Ugovor o građenju – sanacija klizišta

Ugovor o pružanju usluga – Stručni nadzor nad radovima u Sportskom centru “Nikoljac“

Ugovor o nabavci roba  - nabavka sadnica maline

Ugovor o građenju – Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u dijelu naselja Loznice

Ugovor o nabavci roba  - nabavka materijala za održavanje higijene

Ugovor o nabavci roba  - snadbijevanje derivatima nafte

Ugovor o građenju – nabavka i ugradnja odbojnih ograda

Ugovor o pružanju usluga – izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Tomaševo – Potrk

Ugovor o nabavci roba  - nabavka radio stanica

Ugovor o pružanju usluga – Glavni projekat javne rasvjete Loznice – Resnik

Ugovor o pružanju usluga – Lokalne studije lokacije Cerovo

Ugovor o pružanju usluga – Studija o opravdanosti uvođenja energetske efikasnosti led rasvjete

Ugovor o pružanju usluga – Izrada glavnog projekta vodovoda Gornji Obrov

Ugovor o nabavci roba  - nabavka udžbenika za prvi razred OŠ

Ugovor o građenju – nabavka i ugradnja trakastih zavjesa

Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Stjepanica – Radulići-Godijevo

Ugovor o pružanju usluga – izgarda glavnog projekta OŠ u naselju Mioče

Ugovor o građenju – slaba struja Sportsko rekreativnog centra

Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac – Sušica

Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Bijelo Polje - Bistrica

Ugovor o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću

Ugovor o građenju – Izgradnja potpornih zidova

Ugovor o građenju – radovi na opremanju gradskih plaža

Ugovor o građenju – Izgradnja otvorenog atmosferskog AB kanala u naselju Loznice

Ugovor o pružanju usluga – elaborat izrade programa rada semafora

Ugovor o pružanju usluga – projekat izvedenog stanja jake struje Sportsko rekreativnog centra

Ugovor o građenju – Izrada tabli i obilježavanju ulica

Ugovor o građenju – nabavka i ugradnja ležećih policajaca

Ugovor o nabavci roba – nabavka licenci za Windows i Office

Ugovor o građenju – investiciono održavanje Opštinskih puteva

Ugovor o građenju – investiciono održavanje Opštinskih puteva

Ugovor o pružanju usluga – Revizija glavnog projekta saobraćajnice kroz Nedakuse

Ugovor o građenju – Uređenje ulaza stambenih zgrada u zoni DUP-a centar grada, Rasadnik i dr.

Ugovor o građenju – izrada i rekonstrukcija vertikalne signalizacije

Ugovor o građenju – Izgradnja potpornog zida u naselju Nedakusi

Ugovor o nabavci roba – nabavka i ugradnja svetlosno zvučne signalizacije

Anex ugovora - izrada geodetskih podloga DUP Nedakusi i Lješnica

Ugovor o građenju - izrada elaborata zaštita od požara i elaborata zaštite na radu –Rakonje semafori

Ugovor o građenju – projekat za izgradnju semafora  - Rakonje

Ugovor o građenju – održavanje semafora

Ugovor o građenju – izgradnja javnog toaleta partija I

Ugovor o nabavci roba – nabavka betonskih i AB cijevi

Ugovor za izradu DUP-a Ciglana

Ugovor o pruzanju geodetskih usluga

Ugovor o građenju – izgradnja javnog toaleta partija II

Ugovor o izradi projekta  - OŠ u naselju Pripčići

Ugovor o nabavci roba  - korišćeno motorno vozilo

Ugovor o građenju – potporni zid lipnica

Ugovor o pružanju usluga – idejno rješenje spomenik „Štrpci“

Ugovor o građenju – Investiciono održavanje opštinskih puteva

Ugovor o građenju – održavanje opštinskih puteva-tamponski sloj

Ugovor o građenju – komandni uređaj za semafore

Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta pješačkog prolaza

Ugovor o građenju – Uređenje ulaza stambenih zgrada u zoni DUP-a centar grada

Ugovor o nabavci roba  - nabavka uniformi za Komunalnu policiju, partija I

Ugovor o nabavci roba  - nabavka uniformi za Komunalnu policiju, partija II

 Ugovora o prodaji – UZZ br. 130/2016 od 11.04.2016

Ugovora o prodaji – UZZ br. 134/2016 od 11.04.2016

Ugovora o prodaji – UZZ br. 141/2016 od 13.04.2016

Sporazum o saradnji – Savjetovalište za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica

Ugovor o sufinansiranju programskih sadržaja za 2016 godinu

Ugovor o sprovođenju projekta - Korak do posla

Ugovor o nabavci roba - kompjuterska oprema

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 96/2, 97/2 i 132/2

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 253/2,273/2 i 274/2

Ugovora o prodaji – dio parcele br. 557

Ugovora o prodaji – dio parcele br. 1483

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 4243

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 3731

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 1316, 1317 i 1308

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 4220 i 4219

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 1452

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 3487

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 915

Anex Ugovora o prodaji – UZZ 62/2011

Anex Ugovora o kupoprodaji – katasterska parcela br 1483/10

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 1861/2 i 1877/2

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 2153/2 i 2216/2

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 2155/2

Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 2158/2

Ugovor o djelu – prevoz učenika osnovnih škola

Ugovor o produkciji – izvedba pozorišne predstave

Ugovor o izradi brošure i multimedijalne prezentacije Bijelog Polja na Italijanskom jeziku

Ugovor o djelu – Pružanje tehničke podrške za eTerraPN softver

Ugovor o građenju – uređenje ulaza stambenih zgrada

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 416/2

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 410/2

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 413/2

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 414/2

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 3713/2

Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 427/2

Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti UZZ 19/2016

Ugovor o građenju - uređenje ulaza stambenih zgrada u zoni DUP-a Centar grada

Ugovor za izradu  Detaljnog urbanističkog plana Ciglana

Ugovor o građenju - izgradnja javnog toaleta partija I

Ugovor o građenju - izgradnja javnog toaleta partija II

Ugovor za pružanje usluga - revizija glavnog projekta pješačkog prolaza

Aneks ugovora – izrada geofetskih podloga za potrebe izrade DUP-a Lješnica i Nedsakusi

 

Odluke 2016

Knjiga internih procedura

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih  subjekata za 2016.godinu