PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O NACRTU DETALJNOG
URBANISTIČKOG PLANA CIGLANA


1. Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Ciglana, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom  o utvrđivanju br.01- 1513 od 13.02.2017. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 16.02. do 02.03.2017.godine.

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Ciglana i Program javne rasprave biće objavljeni u dnevnom listu ‘’DAN’’ i na internet sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

3. Javna rasprava održaće se u Sali Skupštine opštine Bijelo Polje radnim danima u vremenu od 10 do 12 časova.

4. Prezentacija Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Ciglana od strane obrađivača JUGINUS DOO - BEOGRAD DIO STRANOG DRUŠTVA JUGINUS – MONT, BIJELO POLJE, održaće se dana 21.02.2017.godine sa početkom u 12 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

5. Primjedbe i sugestije na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Ciglana, zainteresovani  mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode br. 5, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

6. Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje.

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
OPŠTINE BIJELO POLJE


Na osnovu čl. 42 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (''Sl.list CG'', br.51/08, 40/10, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), čl. 57 stav 1 tač. 11 i čl. 109 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG",br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06  i "Sl.list CG", br.88/09,3/10, 73/10 i 38/12),  čl. 60 stav 1 tač. 14 Statuta Opštine Bijelo Polje (''Sl. list CG -opštinski propisi'', br. 25/04, 33/06, 47/11, 18/10, 32/13 i 33/14), predsjednik   Opštine Bijelo Polje, d o n o s i :

 

ZAKLJUČAK1. Utvrđuje se Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Ciglana i stavlja  na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 16.02.2017.  do 02.03.2017.godine.

2. Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, prema Programu koji je prilog ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se  u  jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na sajtu Opštine Bijelo Polje.


Broj:01 – 1513
Bijelo Polje, 13.02.2017.godine

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

Aleksandar Žurić, s.r.