JU Ratkovićeve večeri poezije

Kemal Musić, direktor

tel/fax: + 382 (0) 50 432 155
Adresa: Kuća Rista Ratkovića- Ul. Muha Dizdarevića, 84000 Bijelo Polje
 

 

Djelatnosti JU Ratkovićeve večeri poezije

 

Izvod iz Odluke o osnivanju Javne ustanove ‘’Ratkovićeve večeri poezije’’ (Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 14/12, od 27.4.2012. godine)

 

Član 5

 

Ustanova obavlja poslove organizovanja i realizovanja međunarodne književne manifestacije Ratkovićeve večeri poezije.

Svoju djelatnost Ustanova će realizovati organizovanjem i drugih kulturnih programa i sadržaja, naučnih skupova, izdavačke djelatnosti u vezi sa Manifestacijom, a koji bi bili u funkciji ostvarivanja osnovne djelatnosti i valorizacije postojećih kulturnih potencijala Opštine Bijelo Polje.

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje su od značaja za ostvarivanje djelatnosti za koju je osnovana.

 

Poštovani građani,
ovdje možete preuzeti dokumenta koja se odnose na JU Ratkovićeve večeri poezije:

 

>>Plan rada sa finansijskim planom JU RVP Bijelo Polje za 2016. godinu
>>Izvještaj o radu JU RVP za 2015. godinu
>>Plan rada sa finansijskim planom JU RVP Bijelo Polje za 2013. godinu
>>Finansijski izvještaj JU RVP za 2012. godinu
>>Pisani izvještaj za 42. Ratkovićeve večeri poezije
>>Statut JU RVP
>>Poslovnik o radu Savjeta JU RVP
>>Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Javne ustanove „Ratkovićeve večeri poezije“ 
>>Odluka o osnivanju JU Ratkovićeve večeri poezije