COVENANT OF MAYORS

 

 

Šta je Covenant of Mayors?

 

 

Covenant of Mayors  - ‘’Sporazum gradonačelnika” je obaveza koju su preuzeli gradovi potpisnici da bi ispunili ciljeve energetske politike Evropske unije u smislu redukcije emisije CO2 kroz povećanu energetsku efikasnost, čistiju proizvodnju i korišćenje energije.

 

Covenant of Mayors je prva i najambicioznija inicijativa Evropske unije ovakve vrste, koja je usmjerena direktno na evropske gradove i njihove stanovnike u cilju preuzimanja vođstva u borbi protiv klimatskih promjena.

 

 

Koji su glavni ciljevi Covenant of Mayors?

 

Evropska unija predvodi globalne napore vezane za borbu sa klimatskim promjenama, što je i postavila kao i jedan od glavnih prioriteta.

 

U skladu s tim postavljen je veoma ambiciozan cilj, a to je, da se emisija gasova staklene bašte smanji za 20% do 2020. godine.

 

Koncept 20-20-20 koji je usmjeren na ublažavanju klimatskih promjena mora da biti integralan i dugotrajan, baziran na učešću donosilaca odluka i građana i upravljan sa lokalnog nivoa. Bez aktivnosti i investicija u gradove, ovi ciljevi teško da mogu biti ispunjeni.

 

Primjena koncepta treba da rezultije efektivnim aktivnostima i nemoguće je postići ovaj cilj ukoliko se ne prihvati, usvoji i praktično implementira na lokalnom nivou.

 

Koncept Saveza Gradonačelnika (Covenant of Mayors), kao saveza lokalnih vlasti, ustanovljen je 2006. godine od strane Evropske unije. Savez trenutno ima 505 gradova – članova, koji čine zajednicu sa oko 80 miliona stanovnika.

 

 

 

 

Obaveze članica Saveza Gradonačelnika su da rade na ispunjavanju ciljeva:

 

-         smanjjenje emisije CO 2 za najmanje 20 % na odgovarajućim teritorijama,

 

-         donose i usvajaju akcione planove održive energije,

 

-         da godišnje izvještavaju Evropsku uniju o implementaciji  o ponudjenim mogućnostima inteligentnijeg korišćenja energije,

 

-         organizuju Dane energije, vode kampanje i podnose izvještaje konferencijama Evropske Unije o rezultatima i evaluaciji postavljenih ciljeva.

 

 

Linkovi:

Covenant of mayors: www.eumayors.eu 

 

 

VAŽNA DOKUMENTA

 

 

Odluka o pristupanju Savezu gradonačelnika

 

 

Pristupnica Bijelog Polja Covenant of Mayors

 

 

AKTIVNOSTI

 

 

Mobilizacija lokalnih energetskih investicija, Brisel 1 Februar