Odluke 2018

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista za bespravne objekte
Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu
Odluku o rasporedu radnog vremena u organima lokalne uprave Opštine Bijelo Polje
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu

 

Ugovori 2017

Ugovor o građenju – Izgradnja atmosferske kanalizacije i vodovodnih instalacija u ul. 3.Januar
Ugovor o građenju – Farbanje ograda na mostovima
Ugovor za nabavku roba – Nabavka goriva
Ugovor o građenju – Gradski trg I Faza
Ugovor o građenju – Izgradnja potpornih zidova
Ugovor o građenju – Vodovod Sipanje
Ugovor za nabavku roba – Nabavka lož ulja
Ugovor za pružanje usluga – elaborat o postavljanju montažno-demontažnih objekata privremenog karaktera
Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja odbojnih ograda
Ugovor za nabavku roba – Opremanje igrališta na gradskom trgu
Ugovor o građenju – Popločavanje parkinga ul 3. Januara
Ugovor o građenju – Potporni zid u Lješnici
Ugovor za pružanje usluga – Glavni projekat javne rasvjete Ribarevine
Ugovor za pružanje usluga – Izrada revizije glavnog projekta i elaborata zaštite na radu Tomaševo-Potrk
Ugovor o građenju – Izgradnja semafora
Ugovor za nabavku roba – Nabavka udžbenika za I razred osnovne škole
Ugovor za nabavku roba – Nabavka vodovodnog materijala
Ugovor o nabavci roba - Nabavka betonskih i AB cijevi
Ugovor za pružanje usluga – Izrada elaborata zaštite na radu za glavni projekat za izgradnju semafora kod OŠ „Marko Miljanov“
Ugovor za pružanje usluga – Izrada glavnog projekta za izgradnju semafora kod OŠ „Marko Miljanov“
Ugovor o građenju – Zamjena priključnog elektroenergetskog napojnog kabla
Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja ležećih policajaca
Ugovor za pružanje usluga – Izrada revizije glavnog projekta rekonstrukcije puta Bijelo Polje – Bistrica
Ugovor za pružanje usluga – Investiciono održavanje  i pročišćavanje buldožerom nekategorisanih puteva
Ugovor za pružanje usluga – registracija motornih vozila
Ugovor za pružanje usluga – Izrada lokalne studije lokacije „Cerovo“
Ugovor o građenju – Investiciono održavanje  tamponski sloj
Ugovor o građenju – Investiciono održavanje  tamponski sloj
Ugovor o građenju – Rekonstrukcija vertikalne signalizacije
Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja parkovskih klupa
Ugovor o građenju – Nabavka i ugradnja pametne klupe
Ugovor o građenju – Izgradnja fekalne i kišne kanalizacije za Malo Polje, Rasadnik i Klanac
Ugovor o građenju – Izrada i rekonstrukcija horizontalne signalizacije
Ugovor o građenju – Izvođenje radova na izgradnji semafora na raskrsnici Rakonje
Ugovor za pružanje usluga – Izrada glavnog projekta izmjene postojeće rasvjete LED rasvjetom
Ugovor za pružanje usluga – Izrada lokalne studijr lokacije mHE „Lješnica“
Ugovor o građenju – Tekuće održavanje javne rasvjete
Ugovor o građenju – Održavanje semafora
Ugovor za pružanje usluga – Revizija glavnog projekta izmjene postojeće rasvjete LED rasvjetom
Ugovor za pružanje usluga – Izrada studije zaštite kulturnih dobara u zahvatu DUP-a Centralne zone

Odluke 2017

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih  subjekata za 2017.godinu

Ugovori 2016

 

Ugovor o nabavci roba  - nabavka administrativnog materijal
Ugovor o građenju – regulacija atmosferskih voda u naselju Rakonje i Nedakusi
Ugovor o nabavci roba  - nabavka ukrasnog materijala za novogodišnje praznike
Ugovor o pružanju usluga – osiguranje radnika
Ugovor o pružanju usluga – Revizija projekta izvedenog stanja el. Instalacija
Ugovor o pružanju usluga – Revizija Glavnog projekta izgradnje OŠ u naselju Pripčići
Ugovor o građenju – sanacija klizišta
Ugovor o pružanju usluga – Stručni nadzor nad radovima u Sportskom centru “Nikoljac“
Ugovor o nabavci roba  - nabavka sadnica maline
Ugovor o građenju – Izvođenje radova na fekalnoj kanalizaciji u dijelu naselja Loznice
Ugovor o nabavci roba  - nabavka materijala za održavanje higijene
Ugovor o nabavci roba  - snadbijevanje derivatima nafte
Ugovor o građenju – nabavka i ugradnja odbojnih ograda
Ugovor o pružanju usluga – izrada glavnog projekta rekonstrukcije puta Tomaševo – Potrk
Ugovor o nabavci roba  - nabavka radio stanica
Ugovor o pružanju usluga – Glavni projekat javne rasvjete Loznice – Resnik
Ugovor o pružanju usluga – Lokalne studije lokacije Cerovo
Ugovor o pružanju usluga – Studija o opravdanosti uvođenja energetske efikasnosti led rasvjete
Ugovor o pružanju usluga – Izrada glavnog projekta vodovoda Gornji Obrov
Ugovor o nabavci roba  - nabavka udžbenika za prvi razred OŠ
Ugovor o građenju – nabavka i ugradnja trakastih zavjesa
Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Stjepanica – Radulići-Godijevo
Ugovor o pružanju usluga – izgarda glavnog projekta OŠ u naselju Mioče
Ugovor o građenju – slaba struja Sportsko rekreativnog centra
Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac – Sušica
Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Bijelo Polje - Bistrica
Ugovor o korišćenju dijela prihoda od igara na sreću
Ugovor o građenju – Izgradnja potpornih zidova

Ugovor o građenju – radovi na opremanju gradskih plaža

Ugovor o građenju – Izgradnja otvorenog atmosferskog AB kanala u naselju Loznice

Ugovor o pružanju usluga – elaborat izrade programa rada semafora

Ugovor o pružanju usluga – projekat izvedenog stanja jake struje Sportsko rekreativnog centra

Ugovor o građenju – Izrada tabli i obilježavanju ulica

Ugovor o građenju – nabavka i ugradnja ležećih policajaca

Ugovor o nabavci roba – nabavka licenci za Windows i Office

Ugovor o građenju – investiciono održavanje Opštinskih puteva

Ugovor o građenju – investiciono održavanje Opštinskih puteva

Ugovor o pružanju usluga – Revizija glavnog projekta saobraćajnice kroz Nedakuse

Ugovor o građenju – Uređenje ulaza stambenih zgrada u zoni DUP-a centar grada, Rasadnik i dr.

Ugovor o građenju – izrada i rekonstrukcija vertikalne signalizacije

Ugovor o građenju – Izgradnja potpornog zida u naselju Nedakusi

Ugovor o nabavci roba – nabavka i ugradnja svetlosno zvučne signalizacije
Anex ugovora - izrada geodetskih podloga DUP Nedakusi i Lješnica
Ugovor o građenju - izrada elaborata zaštita od požara i elaborata zaštite na radu –Rakonje semafori
Ugovor o građenju – projekat za izgradnju semafora  - Rakonje
Ugovor o građenju – održavanje semafora
Ugovor o građenju – izgradnja javnog toaleta partija I
Ugovor o nabavci roba – nabavka betonskih i AB cijevi
Ugovor za izradu DUP-a Ciglana
Ugovor o pruzanju geodetskih usluga
Ugovor o građenju – izgradnja javnog toaleta partija II
Ugovor o izradi projekta  - OŠ u naselju Pripčići
Ugovor o nabavci roba  - korišćeno motorno vozilo
Ugovor o građenju – potporni zid lipnica
Ugovor o pružanju usluga – idejno rješenje spomenik „Štrpci“
Ugovor o građenju – Investiciono održavanje opštinskih puteva
Ugovor o građenju – održavanje opštinskih puteva-tamponski sloj
Ugovor o građenju – komandni uređaj za semafore
Ugovor o pružanju usluga – revizija glavnog projekta pješačkog prolaza
Ugovor o građenju – Uređenje ulaza stambenih zgrada u zoni DUP-a centar grada
Ugovor o nabavci roba  - nabavka uniformi za Komunalnu policiju, partija I
Ugovor o nabavci roba  - nabavka uniformi za Komunalnu policiju, partija II
 Ugovora o prodaji – UZZ br. 130/2016 od 11.04.2016
Ugovora o prodaji – UZZ br. 134/2016 od 11.04.2016
Ugovora o prodaji – UZZ br. 141/2016 od 13.04.2016
Sporazum o saradnji – Savjetovalište za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica
Ugovor o sufinansiranju programskih sadržaja za 2016 godinu
Ugovor o sprovođenju projekta - Korak do posla
Ugovor o nabavci roba - kompjuterska oprema
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 96/2, 97/2 i 132/2
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 253/2,273/2 i 274/2
Ugovora o prodaji – dio parcele br. 557
Ugovora o prodaji – dio parcele br. 1483
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 4243
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 3731
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 1316, 1317 i 1308
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 4220 i 4219
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 1452
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 3487
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 915
Anex Ugovora o prodaji – UZZ 62/2011
Anex Ugovora o kupoprodaji – katasterska parcela br 1483/10
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 1861/2 i 1877/2
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 2153/2 i 2216/2
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 2155/2
Ugovora o prodaji – katasterska parcela br 2158/2
Ugovor o djelu – prevoz učenika osnovnih škola
Ugovor o produkciji – izvedba pozorišne predstave
Ugovor o izradi brošure i multimedijalne prezentacije Bijelog Polja na Italijanskom jeziku
Ugovor o djelu – Pružanje tehničke podrške za eTerraPN softver
Ugovor o građenju – uređenje ulaza stambenih zgrada
Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 416/2
Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 410/2
Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 413/2
Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 414/2
Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 3713/2
Ugovor o prodaji – katasterska parcela br 427/2
Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti UZZ 19/2016
Ugovor o građenju - uređenje ulaza stambenih zgrada u zoni DUP-a Centar grada
Ugovor za izradu  Detaljnog urbanističkog plana Ciglana 
Ugovor o građenju - izgradnja javnog toaleta partija I
Ugovor o građenju - izgradnja javnog toaleta partija II
Ugovor za pružanje usluga - revizija glavnog projekta pješačkog prolaza
Aneks ugovora – izrada geofetskih podloga za potrebe izrade DUP-a Lješnica i Nedsakusi

 

Odluke 2016

Knjiga internih procedura
Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih  subjekata za 2016.godinu 

 

Ugovori 2015

Ugovor o produkciji – novogodišnja predstava
Ugovor o narudžbini autorskog djelua – redizajn sajta skupštine
Ugovor o djelu – učestvovanje u okviru muzičkog programa za 3.januar
Ugovor o produkciji – izrada promotivnog materijala u audio-digitalnom zapisu
Ugovor o pružanju usluga – održavanje sajta skupštine
Ugovor o djelu – učestvovanje u okviru muzičkog programa za 3.januar
Ugovor o održavanju - redovno odrzavanje javnih površina i opštinskih puteva
Aneks ugovora o redovnom odrzavanju javnih površina i opštinskih puteva
Ugovor o građenju – održavanje Javne rasvete
Ugovor o građenju - izveđenje radova na adaptaciji  kancelarija u sportskoj hali ,,Nikoljac“
Ugovor o građenju - izveđenje radova na Izgradnji semafora na raskrsnici ul.Slobode - Ž.Žižića i III Sandžačke  
Ugovor o nabavci - nabavka  lož ulja za grijanje
Ugovor za pružanje usluga – revizija glavnog projekta rekonstrukcije ulice u Nikoljcu>
Ugovor o korišćenju finansijskih olakšica – po osnovu izgradnje objekta fabrike za proizvodnju trajnih mjesnih proizvoda
bez dima u Biznis zoni „Nedakusi“
Ugovor o donaciji u robi – fotonaponski sistemi, poljoprivrednim proizvođačima koji izdižu stoku na katune
Aneks ugovora – o regulisanja međusobnih obaveza a po osnovu ugovora o korišćenju finansijskih olakšica
za privredna društva
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Babić Zoran
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Bošković Božidar
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Bošković  Dragomir
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Bošković  Obrad
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Despotović Milko
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Durović Samir
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Femić  Marica
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Jovanović Nikola
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Kijamet  Faketa
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Leković Žarko
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Nišavić Milija
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Radič  Mesud
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Softić  Tale
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Tošić Ranko
Ugovor o dodjeli fotonaponskog sistema - Zvrko Pašo
Ugovor o pružanju usluga  - radnika zaposlenih u opštini Bijelo Polje od posledica nesrećnog slučaja 
Ugovor o građenju - izveđenje radova na Uređenju parka R.Ratkovića u centru grada
Ugovor o pružanju usluga - izrada Glavnog projekta saobraćajnice kroz Nedakuse
Ugovor o pružanju usluga - izrada Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac-Sušica 
Ugovor o pružanju usluga - izrada Glavnog projekta Trafostanica kotlarnica Nikoljac
Ugovor o nabavci roba - snabdijevanje derivatima nafte
Ugovor o nabavci roba - nabavka kompjuterske opreme
Ugovor o nabavci roba - nabavka Materijala za održavanje higijene
Ugovor o građenju - izvede radove na sanaciji klizišta na lokalnom putu Sutivan-Orahovica
Ugovor o građenju - izvede radove na sanaciji klizišta lijeve obale rijeke Lješnice u Lješnici
Ugovor o građenju - Izradi elaborata o postavljanju montažno-demontažnih objekata privremenog karaktera
Ugovor o građenju -  farbanje stubova javne rasvjete
Ugovor o izradi Geodetske podloge za izradu DUP-a Lješnica i Nedakusi
Ugovor o građenju -  izveđenju radova na izradi tabli i obilježavanju ulica u Bijelom Polju
Ugovor o građenju -  izveđenju radova na  opremanju gradskih plaža
Ugovor o građenju -  izveđenju radova na održavanju semafora u toku 2015
Ugovor o građenju -  za investiciono održavanje opštinskih puteva-rad buldozera
Ugovor o građenju -  Trafostanica Nikoljac
Ugovor o građenju -  na Rekonstrukciji privatnih objekata na pijaci radi uklapanja u projekat rekonstrukcije same pijace
Ugovor o pružanju usluga - izrada Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Stjepanica-Radulići-Godijevo
Ugovor o pružanju usluga - izrada Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac-Sušica
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.304
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/2
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1930
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1388
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.425
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1330/2
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1930
Ugovor o adaptaciji kancelarija u prostorijama Službe Menadžera
Ugovor o regulaciji atmosferske odvodnje u Loznicama kod Krgovića
Ugovor o izgradnji potpornog zida Lješnica - Pavlović
Ugovor o nabavci i ugradnji ležećih policajaca u Bijelom Polju
Ugovor o doažuriranju topografsko-katastarskog plana
Ugovor o o izradi DUP-a Lješnica
Ugovor o izradi DUP-a Nedakusi
Ugovor o izradi DUP-a Nikoljac
Ugovor o investicionom održavanju opštinskih puteva-rad buldozera
Ugovor o izvodjenju radova za tamponski sloj Building biro 2015
Ugovor o izvodjenju radova za tamponski sloj Crnagoraput biro 2015
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1111/4
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1801/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti 3208 KO Bijelo Polje
Ugovor o nabavkci i ugradnji odbojnih ograda
Ugovor o radovima na održavanju javne rasvjete u Bijelom Polju u toku 2015 godine
Ugovor o radovima na Izgradnji potpornog zida Lješnica - Pavlović
Ugovor o reviziji Glavnog projekta izgradnje azila za pse
Ugovor o vršenju stručnog nadzor za II fazu radova na izgradnji OŠ u Dobrakovu
Ugovor o pružanju usluga za  Izradu Glavnog projekta šetališta pored Lima 
Ugovor o izveđenju radova na Rekonstrukciji privatnih objekata na pijaci 
Ugovor o preuzimanju da u skladu sa projektnim zadatkom izradi projekat rekonstrukcije puta Stjepanica-Radulići-Godijevo
Ugovor o preuzimnju da u skladu sa projektnim zadatkom izradi Glavni projekat rekonstrukcije ulice u Nikoljcu 
Ugovor o preuzimnju da u skladu sa projektnim zadatkom izradi Glavni projekat trotoara kroz Tomaševo u dužini od I=400 m
Ugovor o preuzimmju da u skladu sa projektnim zadatkom izradi projekat izgradnje pješačkog prolaza ispod mosta kod pijace
Ugovor o preuzimnju da u skladu sa projektnim zadatkom izradi Glavni projekat izgradnje trotoara i javne rasvjete 
Ugovor o isporuci betonskih cijevi
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja
Ugovor o završetaku izgradnje PO Škole u Dobrakovu
Ugovor o izveđenju radova na izgradnji mosta na Grančarevskoj rijeci u Lješnici
Ugovor o izveđenju radova na izradi potpornog zida Ćukovac
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1330/2
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1

Ugovori 2014

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.425
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1
Ugovor o pruzanju usluga osiguranja - radnika zaposlenih u opštini Bijelo Polje od posledica nesrećnog slučaja
Ugovor o pružanju usluga osiguranja-na regulaciji atmosferske vode kod parka R. Ratkovića
Ugovor o građenju - atmosferske vode skola RR i hala
Ugovor o građenju-betoniranje prilaza u ul. Š. Međedovića
Ugovor za pružanje usluga- Revizija zaštite na radu za vodovod Džafića Brdo
Ugovor o građenju- farbanje stubova javne rasvjete
Ugovor o građenju- izrada i rekonstrukcija horizontalne signalizacije
Ugovor o građenju- protivpožarni elaborat za vodovod Džafića Brdo
Ugovor o građenju- na regulaciji atmosferskog kanala u Kruševu
Ugovor o građenju - nastavak atmosferskog kanala na Loznicama
Ugovor o građenju - radove na izgradnji betonskog kanala za odvodnju u Tomeševu kod Damjanaovića
Ugovor o građenju - uredjenje kruga oko kapele u Bijelom Polju
Ugovor o građenju- nabavka i ugradnja ležećih policajaca u Bijelom Polju
Ugovor o građenju - završni radovi na montaži hidromašinske opreme na pumpnoj stanici Džafića Brdo
Ugovor o građenju - radovi na regulaciji površinskih voda u Malom Polju
Ugovor o građenju – radovi na regulaciji atmosferske vode na putnom pravcu Gornji Sutivan – Kukulje
Ugovor o građenju - radovi na izgradnji PO škole u Dobrakovu
Ugovor o prožanju usluga - lokalna studija lokacije „Piramida“ u Bijelom Polju
Ugovor- za izradu Detaljnog urbanističkog plana Medanovići
Ugovor o građenju - investiciono održavanje opštinskih puteva-rad buldožera
Ugovor o građenju - investiciono održavanjue opštinskih puteva-rad buldožera u MZ Dobrakovo
Ugovor o građenju - investiciono održavanje opštinskih puteva-tamponski sloj 1
Ugovor o građenju - investiciono održavanje opštinskih puteva-tamponski sloj 2
Ugovor o građenju - radovi na izgradnji vodovoda Zaton
Ugovor o nabavci roba - nabavka goriva
Ugovor o građenju – održavanje javne rasvjete u Bijelom Polju u toku 2014. godine
Ugovor o građenju - izrada ograde u ulici 3. januar
Ugovor o građenju - rekonstrukcija stepeništa i platoa u centru grada
Ugovor o građenju - izrada prilaza ka k. parceli 216/1
Ugovor o gradnji- izrada pločastog propusta u Loznoj
Ugovor o građenju - regulacija fekalne kanalizacije u Nedakusima
Ugovor o prožanju usluga - revizija Završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2013. godinu
Ugovor o građenju - sanacija pločastog propusta na putu B.Polje – Grančarevo ( kod Baušića )
Ugovor o građenju - održavanje semafora
Ugovor o građenju - rekonstrukcija stepeništa u ulici Kneza Miroslava
Ugovor o građenju - rekonstrukcija stepeništa u Malom Polju
Ugovor o građenju - izgradnja stepeništa prema plaži Sinjavac
Ugovor - stručni nadzor na izgradnji PO škole u Dobrakovu
Ugovor o građenju - izgradnja upojnih bunara u naselju Potkrajci
Ugovor za pružanje usluga - izrada Glavnog projekta visećeg pješačkog mosta preko Lima u naselju Njegnjevo
Ugovor za pružanje usluga - izrada Glavnog projekta vodovoda Babića Brijeg
Ugovor za pružanje usluga - izrada Glavnon projekta vodovoda Sipanje
Ugovor o građenju - izrada i rekonstrukcija vertikalne signalizacije
Ugovor o građenju - radovi na izgradnji vodovoda Kanje, Metanjac i Dobrakovo
Ugovor o građenju - nastavak radova na izgradnji vodovoda Ravna Rijeka-Slijepač Most
Ugovor o građenju - radovi na izgradnji vodovoda Zminac
Ugovor o isporuci – isporuka betonskih cijevi
Ugovor za nabavku polovnog specijalnog vozila “pauk”
Ugovor o isporuci - isporuka materijala za održavanje higijene
Ugovor o isporuci - jedan moped
Ugovor o građenju – radovi na izgradnji fekalne kanalizacije
Ugovor o građenju - uredjenje atmosferskog kanala kod bolnice
Ugovor o građenju - nastavak radova na regulaciji atmosferske vode kod parka Rista Ratkovića
Ugovor o građenju - odvodnja površinskih voda kod gradskog stadiona
Ugovor o građenju - potporni zid u Lipnici 2
Ugovor o građenju - potporni zid na putnom pravcu Lipnica – Ćukovac
Ugovor o građenju - potporni zid na putnom pravcu Lipnica – Livadice 2
Ugovor o građenju - sanacija klizišta Loznice – Rasovo 2
Ugovor o građenju – potporni zid u Crnči
Ugovor o građenju - sanacija potpornog zida u naselju Klanac
Ugovor o građenju - potporni zid Lipnica - Livadice
Ugovor o građenju - potporni zid u Lipnici
Ugovor o građenju - potporni zid Lješnica - Mrdavac
Ugovor o građenju - potporni zid u Loznoj
Ugovor o građenju – potporni zid Loznice
Ugovor o građenju - potporni zid u Pećarskoj
Ugovor o građenju – sanacija klizišta u Rakonjama pored magistrale
Ugovor o građenju – potporni zid Rasovo – Boljanska Rijeka
Ugovor o građenju – sanacija zida u ul. Mojkovačkoj
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/2
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/2
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1930
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.304
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138//1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/3
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/3-1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/2
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1117/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/1-1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1-1

Ugovori 2013

Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/2
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.425
Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.2205/12
Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.2158/4, 2158/5, 2159/2
Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.2154/2
Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.3168
Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.2517
Ugovor o prodaji nepokretnosti KP br.3881
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1677
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1930
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1677
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.190
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1113
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/3
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1156/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.974/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1130/1
Ugovor o zakupu nepokretnosti KP br.1138/1

Odluke - javne nabavke 2012

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu i ugradnju ograde na mostu grad - Nikoljac 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu geodetskih elaborata - partija 1
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu geodetskih elaborata - partija 2
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala u 2102 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju ležećih policajaca
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala i računarske opreme u 2012 
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zamjenu patosa na pjesačkom mostu Nikoljac - Rakonje
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za za uredjenje potoka kod parka Rista Ratkovica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta azila za pse
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu javne rasvjete u ul. Lješničkoj 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za rekonstrukciju i adaptaciju novog trznog centra za mlijecnu pijacu
Odluka o izboru najbolje ponude za izgradnju zgrade za penzionere
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za dodatne radove na izgradnji disaster recovery centra
Odluluka o izboru najboljeg ponudjaca za instalaciju fontane na Limu

 

Opšte odluke 2012

Odluka o zasnivanju stvarne sluzbenosti - DOO Eling Tivat

Ugovori - javne nabavke 2012

Ugovor o gradjenju - izrada i ugradnja ograde na mostu Nikoljac
Ugovor o izradi geodetskog elaborata dijela puta Tomasevo - Pavino Polje
Ugovor o izradi geodetskog elaborata dijela puta Pavino Polje - Kovren
Ugovor o nabavci roba - kancelarijski materijal
Ugovor o gradjenju - nabavka i ugradnja ležećih policajaca
Ugovor o nabavci roba - računarska oprema
Ugovor o gradjenju - zamjena patosa na mostu Nikoljac -  Rakonje
Ugovor o gradjenju - uredjenje potoka kod parka Rista Ratkovića
Ugovor o pružanju usluga - izrada tehničke dokumentacije za Glavni projekat azila za pse
Ugovor o gradjenju - izrada javne rasvjete u ul. Lješnička
Ugovor o izvodjenju radova za stambenu zgradu za penzonere 
Ugovor o gradnji disaster recovery centra - dodatni radovi
Anex ugovora za izgradnju disaster recovery centra

Opšti ugovori 2012

Ugovor o prenosu prava koriscenja na parceli broj: 625
Ugovor o prenosu prava sukorišćenja na parceli broj: 1117 - I
Ugovor o prenosu prava sukorišćenja na parceli broj: 1117 - II
Ugovor o prenosu prava sukorišćenja na parceli broj: 1117 - III
Ugovor o isporuci kancelarijskog namjestaja za opremanje čitaonice i književnog kluba