Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Saida Čikić, sekretarka

Tel/fax: +382 (0) 50 431 415
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 
 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/15 od 16.04.2015, 15/15 od 08.05.2015)

 

Član 9

Sekretarijat za lokalnu samoupravu vrši poslove uprave koji se odnose na:

 

- funkcionisanje i unapređivanje lokalne samouprave;

 

- zaključenje braka, vođenje matičnih knjiga vjenčanih i izdavanje izvoda i uvjerenja iz istih i druge poslove iz oblasti ličnih stanja građana;

 

- poslove ovjere prepisa, potpisa i rukopisa;

 

- izdavanje radnih i volonterskih knjižica, upisivanje podataka, zamjena i izdavanje novih radnih knjižica, vođenje registra izdatih radnih i volonterskih knjižica;

 

- poslove upravljanja kadrovima koji se vrše na nivou posebne organizacione jedinice za upravljanje i razvoj kadova i ostvaruju se kroz: praćenje ocjenjivanja rada službenika i namještenika; pripremanje prijedloga programa stručnog usavršavanja službeničkog kadra i pripravnika; sagledavanje i analiziranje potrebe organa za usavršavanjem i obukom kadra i organizovanje obuke i usavršavanje kadra; koordiniranje aktivnostima oko obuke zaposlenih; saradnju sa državnim organima za upravljanje kadrovima i Zajednicom opština u ostvarivanju utvrđenih nadležnosti iz ove oblasti; pripremu analiza, izvještaja i informacija u oblasti upravljanja kadrovima; vođenje centralne kadrovske evidencije i druge evidencije iz oblasti rada i u vezi sa tim; dostavljanje podataka za centralnu evidenciju o zradama lokalnih službenika i namještenika organu uprave nadležnom za poslove finansija; obavljanje tehničkih poslova u vezi sa oglašavanjem slobodnih radnih mjesta i obaveznog socijalnog osiguranja; učestvovanje u davanju mišljenja glavnog administratora na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; davanje pravnih mišljenja, izvještaja i informacija o primjeni propisa koji regulišu službeničke i radne odnose;

 

- socijalnu i dječiju zaštitu: pripremanje propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječije zaštite; stručne i administrativne poslove u vezi postupaka za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe; praćenje namjenskog korišćenja stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe, donošenje rješenja o prestanku tog prava i pokretanje postupka za iseljenje; pomoć starim i invalidnim licima; rješavanje pitanja iz boračko -invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i vođenje evidenciju o broju korisnika i vrsti tih prava; rješavanje u postupku priznavanja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata; dječija zaštita i pomoć i zaštita raseljenih lica;

 

- vršenje upravnih i drugih stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u odgovarajuće obrazovne programe, u skladu sa zakonom, imenovanje i

obezbjeđivanje uslova za rad Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama;

 

- praćenje i učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za ostvarivanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite;

 

- prevenciju i suzbijanje narkomanije;

 

- razvoj i unapređenje obrazovanja;

 

- preduzimanje i realizacija aktivnosti u vezi sa dodjelom stipendija studentima, kao i vrednovanje i podsticanje daljeg školskog nagrađivanja talentovanih učenika i studenata;

 

- razvoj i unapređenje kulture: bibliotekarstvo; zaštitu i očuvanje kulturnih dobara od lokalnog značaja; vođenje registra, čuvanje i zaštitu spomen obilježja; donošenje programa podizanja spomen obilježja i odluka o podizanju, izmjeni i uklanjanju spomen obilježja;

 

- razvoj i unapređenje javnog informisanja i izdavačke djelatnosti;

 

- davanje informacija građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava kod organa lokaln uprave;

 

- saradnju sa nevladinim organizacijama i unapređenju nevladinog sektora;

 

- unapređenje rodne ravnopravnosti;

 

- stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture;

 

- utvrđivanje i sprovođenje omladinske politike; staranje o unapređenju života mladih, položaja romske

populacije, položaja osoba sa invaliditetom; učestvovanje u izradi lokalnih akcionih planova iOpštinskih propisa za mlade, romsku populaciju i osobe sa invaliditetom koji se odnose na: obrazovanje, zapošljavanje, učešće mladih u životu društva, zdravlje, informisanost i mobilnost, slobodno vrijeme, ljudska prava, kulturu, porodicu;

 

- vršenje poslova upravnog nadzora u ovim oblastima; davanje mišljenja i pripremu prijedloga akta o davanju saglasnosti na Statut i Program rada javnih ustanova;

 

- staranje o usklađenosti propisa i drugih akata u postupku pripreme sa zakonom i drugim propisima i pružanje stručne pomoći organima u postupku pripreme propisa i drugih akata; davanje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa koji se dostavljaju na izjašnjavanje Opštini;

 

- pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju pravnih interesa kod nadležnih organa;

 

- vršenje poslova u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica, vođenje registra mjesnih zajednica i mjesnih centara; vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za mjesne zajednice;

- vršenje administrativno-tehničkih poslova koji se odnose na izradu, upotrebu, čuvanje i uništavanje pečata;

 

- vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;

 

- pripremu odluka i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti koji se usvajaju u Skupštini Opštine i koje donosi predsjednik Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitostiOpštinskih propisa i autentičnih tumačenjaOpštinskih propisa; vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Sekretarijata, u skladu sa zakonom.

 

Radi ostvarivanja uslova da se određeni poslovi iz djelokruga poslova organa lokalne uprave obavljaju bliže mjestu stanovanja građana, u okviru Sekretarijata mogu se obrazovati mjesne kancelarije.

Mjesne kancelarije obavljaju poslove iz djelokruga, po nadzoru i stručnim uputstvima Sekretarijata.