Spisak zaposlenih

Spisak javnih funkcionera i njihove zarade

 

Program rada za 2016.godinu

Izvještaj o radu za 2016. godinu

 

Program rada za 2017. godinu

Izvještaj o radu za 2017.godinu

 

Program rada za 2018.godinu

 


IZDATA RJEŠENJA i AKTI: 2018

 

 

 

Pravilnik o uslovima i postupku za ostvarivanje novčane pomoći lokalnog službenika i namještenika Opštine Bijelo Polje i članovima njegove uže porodice

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u komisijama, savjetima i radnim tijelima koje obrazuje predsjednik Opštine Bijelo Polje

Rješenje o obrazovanju Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći i pomoći iz oblasti obrazovanja i stipendija

Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za prevenciju narkomanije za period 2018-2019 godine

Rješenje o imenovanju Komisije za licenciranje priplodnih bikova i pastuva na području Opštine Bijelo Polje

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje br.01-9613, od 03.11.2016 godine i br. 01-9613/1, od 27.04.2018 godine

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje br.01-9613, od 03.11.2016 godine 

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Bijelo Polje za period 2017-2018 godine, br.01-1094, od 03.02.2017 godine

Rješenje o obrazovanju Komisije za pregled stanja lokalnih puteva (kategorisanih i nekategorisanih) na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Akcionog plana za prioritetno prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi osobama sa invaliditetom i Akcionog plana za prilagođavanje fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2018-2021.godine

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za odabir najpovoljnije lokacije za izgradnju stambenih objekata za smještaj romske populacije

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za prevenciju narkomanije za period 2018-2019.godine

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za integraciju Roma za period 2018-2022.godine

Odluka o rasporedu radnog vremena u organima lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

Rješenje o formiranju Radne grupe za praćenje i sprovođenje aktivnosti na realizaciji Projekta BJELASICA

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Elaborata o procjeni rizika i za izradu opštinskih planova zaštite i spašavanja od požara i zemljotresa na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Rješenje o obrazovanju Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

Rješenje o formiranju Radne grupe za praćenje i sprovođenje aktivnosti na realizacji Projekta valorizacije Đalovića pećine

Rješenje o obrazovanju Radne grupe Lokalnog plana akcije za prevenciju narkomanije 2018-2019.godine

 

 


IZDATA RJEŠENJA i AKTI: 2017

 

Odluka o klasifikacionim oznakama organa lokalane uprave opštine Bijelo Polje za 2018.godinu

Rješenje o imenovanju Komisije za popis pokretnih i nepokretnih stvari

Odluka o usvajanju akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Bijelo Polje 2017-2018.godine

Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog plana akcije za integraciju Roma 2018-2022.godine

Rješenje o obrazovanju Radne grupe-LPA za prevenciju narkomanije 2018-2019

Rješenje o obrazovanju Radne grupe-LPA za mlade 2018-2022

Rješenje o obrazovanju Radne grupe-LPA za djecu 2018-2022

Rješenje o formiranju tima za certifikaciju