Spisak javnih funkcionera i njihovih zarada u Skupštini Opštine Bijelo Polje 18.10.2018.godine...pdf

Proaktivni pristup informacijama razvrstan po službama Opštine Bijelo Polje, shodno članu 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama možete pogledati u ispod navedenim linkovima:

 

 


Služba predsjednika Opštine


Služba glavnog administratora


Služba menadžera Opštine


Služba Skupštine


Služba zaštite


Služba za zajedničke poslove


Služba za protokolarne poslove


Služba za unutrašnju reviziju


Služba menadžera biznis zona


Služba za javne nabavke


Sekretarijat za finansije


Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj


Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj


Sekretarijat za uređenje prostora


Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj


Sekretarijat za lokalnu samoupravu


Komunalna policija


Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine


Direkcija za izgradnju i investicije


Uprava javnih prihoda


Centar za informacioni sistem