Na osnovu člana 20.stav 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi”, br.04/17) Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama,nakon donošenja odluke po prigovorima, d o n i j e l a   j e

 

RANG LISTU PROJEKATA NVO

 na javnom Konkursu za raspodjelu sredstava

Rang listu projekata NVO na javnom Konkursu za raspodjelu sredstava možete preuzeti ovdje...pdf


Bodovne liste projekata možete preuzeti ovdje...pdf

Go to top