Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 52/14,76/15, 83/16, 92/17) i Odluke o privremenom finansiranju Opštine Bijelo Polje (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.002/18) sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

 

ODLUKU

o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih

subjekata za period od 01.01- 31.03.2018.godine

 

Član 1

Shodno Odluci o privremenom finansiranju Opštine Bijelo Polje (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.002/18) za period 1 januar – 31 mart 2018.godine odobravaju se sredstva za rad političkih subjekata mjesečno do iznosa 1/12 (jedne dvanaestine) ostvarenih rashoda u prethodnoj fiskalnoj godini , što iznosi 19.081,71 €.

Član 2

Sredstva iz čl.1 rasporediće se političkim subjektima u mjesečnom iznosu na sledeći način :

 

Naziv partije

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

2.703,24

SNP

1.096,36

SDP

828,55

Bošnjačka stranka

426,83

Nova srpska demokratija

426,83

Bošnjačka demokratska partija

292,92

Pokret za promjene

292,92

Grupa građana - demokratska narodna partja

292,92

UKUPNO:

6.360,57

 

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja a primjenjivaće se od 01.01.2018.godine.

 

                                                                                                                 Sekretarka    

                                                                                                                Alida Nuhodžić 


Skeniranu odluku možete preuzeti ovdje...pdf