Na osnovu člana 36. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 4/17), Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, u t v r d i o   j e

L I S T U   P R E D L O Ž E N I H  K A N D I D A T A
nevladinih organizacija  za članove
Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama


Za članove Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u skladu sa kriterijumima utvrđenim Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija i Javnim pozivom predsjednika Opštine Bijelo Polje, objavljenim 21. 04. 2017. godine, predloženi su sledeći kandidati/kandidatkinje:

 

1. Pilica Suad, diplomirani ekonomista,
2. Hrapović Azra, diplomirani menadžer,
3. Božović Velizar, pravni tehničar - administrator.


SEKRETARKA,
Saida Čikić

 


 

L I S T U   P R E D L O Ž E N I H  K A N D I D A T A možete preuzeti ovdje...pdf

.