Na osnovu člana.114. Zakona o vodama („Sl.list RCG“, br. 27/07, „Sl.list CG“, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17) i člana 4. Pravilnika o sadržini zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata (Sl. List CG br. 7/08) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, objavljuje:

J A V N I   O G L A S
- Za utvrđivanje vodnih uslova sa rijeke „Kičavnice“ u Pavinom Polju  -

Kod ovog organa pokrenut je postupak po zahtjevu Bošković Radomira za utvrđivanje vodnih uslova sa rijeke „Kičavnice “ u Pavinom Polju za potrebe izgradnje ribnjaka.

Članom 114. Zakona o vodama („Sl.list RCG“, br. 27/07; „Sl.list CG“, br  32/11  i 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17) i člana 4. Pravilnika o sadržini zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata („Sl. List CG“ br. 7/08) predviđeno je da je organ koji je nadležan za izdavanje vodnih akata, u postupku utvrđivanja vodnih uslova za objekte ili radove koji se koriste u komercijalne svrhe, dužan da sprovede postupak javnog oglašavanja.
Kako je zahtjevom traženo utvrđivanje vodnih uslova sa rijeke „Kičavnice “ u Pavinom Polju za potrebe ribnjaka na imanju Bošković Radomira  to ovaj organ poziva sve zainteresovane subjekte da svoj zahtjev za utvrđivanje vodnih uslova podnesu kod ovog organa u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva, te da će ovaj organ po prispjelim zahtjevima sprovesti postupak utvrđivanja vodnih uslova shodno važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

 

 

Savjetnik za vodoprivredu                                                                                                                                                     S e k r e t a r,

Ilda Durović,s.r.                                                                                                                                                         Džafer  Gusinjac,s.r.