Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite

Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić razgovarale su danas sa generalnim direktorom Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goranom Kuševijom i njegovim saradnicima o unaprjeđenju socijalne zaštite u Bijelom...
Ambasador Republike Češke u posjeti Bijelom Polju

Ambasador Republike Češke u posjeti Bijelom Polju

Predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković, potpredsjednica Opšine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić i direktor JU Centar za kulturu Abaz Dizdarević razgovarali su danas sa ambasadorom Republike Češke u Crnoj Gori Karelom Urbanom.
Vrijedna donacija Vlade Japana  OŠ  Vuk Karadžić u Bistrici

Vrijedna donacija Vlade Japana OŠ Vuk Karadžić u Bistrici

Predstavnici Ambasade Japana  obišli su danas OŠ ,,Vuk Karadžić" u Bistrici, povodom donacije Vlade Japana od skoro 70.000 eura, ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi koja je uložena u zamjenu stolarije, rekonstrukciju fasade,  trotoara i izgradnju rampe za lica sa invaliditetom.
 Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore boravili u Bijelom Polju

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore boravili u Bijelom Polju

Predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković, potpredsjednica Opštine Nemša Omerhodžić i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić razgovarali su sa članovima Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za rad, zdravstvoi socijalno staranje Skupštine Crne Gore,...
Usvojene značajne odluke na sjednici lokalnog parlamenta

Usvojene značajne odluke na sjednici lokalnog parlamenta

Odbornici lokalnog parlamenta na današnjoj sjednici usvojili veliki broj značajnih odluka.
Položeni vijenci  na spomenik palim borcima u Zatonu koji je revitalizovan

Položeni vijenci na spomenik palim borcima u Zatonu koji je revitalizovan

Delegacije Opštine Bijelo Polje, SUBNOR-a Bijelo Polje, UBNOR-a i antifašista Bijelo Polje i NVO 21 Maj položile su danas vijence na spomenik palim borcima u Zatonu koji je revitalizovan. Danas je ozvaničen i završetak radova  na trafostanici niskonaponske mreže u Zatonu. Polaganju vijenaca u...
Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite
Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite
Ambasador Republike Češke u posjeti Bijelom Polju
Ambasador Republike Češke u posjeti Bijelom Polju
Vrijedna donacija Vlade Japana  OŠ  Vuk Karadžić u Bistrici
Vrijedna donacija Vlade Japana OŠ Vuk Karadžić u Bistrici
 Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore boravili u Bijelom Polju
Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore boravili u Bijelom Polju
Usvojene značajne odluke na sjednici lokalnog parlamenta
Usvojene značajne odluke na sjednici lokalnog parlamenta
Položeni vijenci  na spomenik palim borcima u Zatonu koji je revitalizovan
Položeni vijenci na spomenik palim borcima u Zatonu koji je revitalizovan

Vijesti:

Održan sastanak o unaprjeđenju socijalne zaštite

Potpredsjednica Opštine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić razgovarale su danas sa generalnim direktorom Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu Goranom Kuševijom i njegovim saradnicima o unaprjeđenju socijalne zaštite u Bijelom Polju.

Opširnije...

Ambasador Republike Češke u posjeti Bijelom Polju

Predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković, potpredsjednica Opšine Bijelo Polje Nemša Omerhodžić i direktor JU Centar za kulturu Abaz Dizdarević razgovarali su danas sa ambasadorom Republike Češke u Crnoj Gori Karelom Urbanom.

Opširnije...

Vrijedna donacija Vlade Japana OŠ Vuk Karadžić u Bistrici

Predstavnici Ambasade Japana  obišli su danas OŠ ,,Vuk Karadžić" u Bistrici, povodom donacije Vlade Japana od skoro 70.000 eura, ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi koja je uložena u zamjenu stolarije, rekonstrukciju fasade,  trotoara i izgradnju rampe za lica sa invaliditetom.

Opširnije...

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore boravili u Bijelom Polju

Predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Džemal Ljušković, potpredsjednica Opštine Nemša Omerhodžić i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić razgovarali su sa članovima Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za rad, zdravstvoi socijalno staranje Skupštine Crne Gore, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, predstavnicima UNICEF-a, Ministarstva za ljudska prava, Ministarstva rada i socijalnog staranja i NVO sektora. Nakon sastanka posjetili su Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ,,Tisa" i Malu grupnu zajednicu, koja funkcioniše u okviru ove ustanove.

Opširnije...

Komisija za  raspodjelu sredstava  nevladinim organizacijama  na osnovu člana 7 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 04/17 ) raspisuje

 

J A V N I     K O N K U R S
za raspodjelu    sredstava  za finansiranje  projekata nevladinih organizacija  za  2017. godinu


1.  Predmet Konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama čiji su projekti kandidovani za finansiranje iz budžeta Opštine Bijelo Polje i realizuju se u potpunosti ili većim dijelom na teritoriji opštine Bijelo Polje, a  kojima se  naročito:

- odezbjedjuje raznovrsnost, viši nivo i kvalitet usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite i zaštite prava marginalizovanih grupa;
- doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa  kulture i očuvanja kulturne baštine;
- doprinosi razvoju sporta;
- doprinosi  borbi protiv korupcije na svim nivoima;
- podstiče ekonomski razvoj opštine,                              
- doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine.

2. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje   su do dana  raspisivanja Konkursa registrovane u  Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju . 

Nevladina organizacija može konkurisati sa jednim projektom. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači. Nevladina organizacija čiji je projekat podržan u dijelu, obavezna je dostaviti dokaz za iznos sredstava koji je obezbijedila iz drugih izvora.

 

3. Minimalan  iznos  sredstava koji se dodjeljuje  za projekat nevladinoj organizaciji, ne  može biti manji od 80% od traženog iznosa za finansiranje tog projekta.                                        
Maksimalan iznos dodijeljenih sredtava za projekat nevladinoj organizaciji, ne može iznositi više od 15% od ukupnog iznosa predvidjenog budžetom Opštine za finansiranje projekata nevladinih organizacija, osim, izuzetno, kada se radi o posebno značajnom i kvalitetnom projektu.
4. Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava  nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), koju je imenovao predsjednik Opštine , u sastavu:

1. Nemša Omerhodžić, predsjednica
2. Miloš Kljajević,  član
3. Amela Hadrović,  član
4. Bojan Mihailović,  član
5. Evica Krgović, član
6. Suad Pilica, član
7. Velizar Božović, član 

5. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja.

Prijava na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na šalter pisarnice Opštine Bijelo Polje. Na koverti se stavlja naznaka „Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – ne otvarati“ i adresira na Komisiju. Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište nevladine organizacije. Prijava se može preuzeti sa web sajta opštine Bijelo Polje.

5.1.  Obrazac prijave za ućešće na Konkursu  može se preuzeti sa sajta Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje. co.me. 


5.2.  Uz prijavu u zapečaćenoj koverti se  prilažu: 
- tri štampane i jedna elektronska verzija projekta na CD-u;
- kopija rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopija osnivačkog akta i Statuta organizacije
- kopija potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za posljednju fiskalnu godinu, odnosno potvrda da nije poreski obveznik po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda;
- izjava ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da organizacija od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje.

5.3.   Projekat treba da sadrži :
- naziv nevladine organizacije sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih, oblast djelovanja organizacije, broj žiro-računa, PIB, potpis ovlašćenog lica ovjeren pečatom);
- ime i prezime ovlašćenog lica za realizaciju projekta sa kontakt telefonom;
- naziv projekta;
- traženi iznos sredstava;
- naznaku da li se traže sredstva za projekat u cjelini ili samo dio projekta;
- trajanje projekta;
- oblast projekta;
- opis povezanosti projekta sa javnim strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima u navedenoj oblasti, koje je donijela Opština ili država;
- kratak sadržaj projekta;
- opis problema za čije rješavanje se predlaže projekat; - ciljeve projekta;
- ciljne grupe;
- očekivane rezultate;
- detaljan opis aktivnosti projekta;
- plan implementacije aktivnosti;
- rok za realizaciju projekta;
- način praćenja i procjene uspješnosti realizacije projekta;
- održivost projekta;
- iskustvo nevladine organizacije u prethodno realizovanim projektima;
-ukupan budžet projekta, iznos sopstvenih sredstava (učešća), iznos opredijeljenih sredstava za koji se konkuriše, kao i iznos sredstava koja su za isti projekat ili program odobrena od strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
- naziv/ime partnera u realizaciji projekta.

5.4.  Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike Konkursa, propisan je Obrazac za prijavu na Konkurs za raspodjelu sredstava  koji se sastoji iz tri dijela i koji popunjavaju  ovlašćeni službenik pisarnice, ovlašćeno lice iz nevladine organizacije i Komisija prilikom odlučivanja. 
5.5. Radi jednostavnijeg koncipiranja projekta, nevladine organizacije treba da koriste   formu projekta  objavljenu  na zvaničnom sajtu  opštine – www. bijelopolje co. me.
5.6. Komisija odredjuje 12. 06. 2017. godine (ponedjeljak) "Dan otvorenih vrata", na kojem će informisati nevladine organizacije o pitanjima od značaja za učešće  na Konkursu. "Dan otvorenih vrata" održaće se u skupštinskoj sali Opštine Bijelo Polje  sa početkom u 12 časova .
5.7. Informacije o svim pitanjima od značaja za  Konkurs mogu se dobiti svakog radnog dana od 12-14 časova na telefon 068 424-773    ( kontakt osoba Senada Mekić.
5.8. Komisija je dužna da donese Odluku o raspodjeli  sredstava nevladinim organizacijama  u roku od 30 dana od dana  zatvaranja  Konkursa.  
6. Odluka o raspodjeli   sredstava dostavlja se učesnicima Konkursa, objavljuje se na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine. 
7. Nakon donošenja Odluke  o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i njenog javnog objavljivanja, predsjednik Opštine  sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, zaključuje Ugovor o finansiranju projekta  kojim se definiše dinamika uplate sredstava i uredjuju medjusobna prava i obaveze po osnovu rada na realizaciji Projekta.  
8. Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 30 dana od dana njegovog objavljivanja .    
9.   Nevladina organizacij koja je za realizaciju projekata koristila budžetska sredstva po javnom konkursu prethodne godine, prilaže, u štampanoj ili elektronskoj verziji, izvještaj o realizaciji projekta, sa opisom faza realizacije i obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj u propisanoj formi, shodno Ugovoru o korišćenju sredstava.

Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi traženi finansijski i opisni  izvještaj o realizaciji sredstava za prethodno odobren  projekat koji je finansiran iz budžeta Opštine, ne može učestvovati u narednim raspodjelama sredstav.


Broj:________
U Bijelom Polju, 05. 06. 2017. god.

PREDSJEDNIK  KOMISIJE,
Nemša Omerhodžić

 


Skeniran javni konkurs za raspodjelu sredstava  za finansiranje  projekata nevladinih organizacija  za  2017. godinu možete preuzeti ovdje...pdf

Obrazac za prijavu projekta NVO-a za finansiranje od strane Opštine Bijelo Polje u 2015 godini možete preuzeti ovdje...docx

Odluka o visini sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa...pdf

 

 

Dnevne vijesti:

STAZA ZA HODANJE NA KRPLJAMA - SNOWSHOE TRAIL - PLANINARSKI DOM „CMILJAČA“

Iz To Bijelo Polje obavještavaju da je staza za hodanje na krpljama planinarski dom ‘’Cmiljača’’, markirana i spremna za korišćenje. Promocija ove staze radiće se sa prvim snijegom kao početak zimske turističke sezone.

Opširnije...

FK Jedinstvo savladalo Cetinje

Fudbaleri Jedinstva savladali su juče na svom terenu ekipu Cetinja sa 2:0, u 15. kolu Druge lige.

Oba gola za domaće postigao je Dragan Nikolić.

Opširnije...

"Običan malecki san" u Podgorici

Izložba slika pod nazivom "Običan malecki san", akademskog slikara Milutina Obradovića iz Bijelog Polja, biće otvorena u modernoj galeriji Podgorice.

Opširnije...

Razgovori sa Bogićem Rakočevićem

Javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije i Centar za kulturu Bijelo Polje organizuju književno veče Bogića Rakočevića 10. novembra u galeriji Centra za kulturu, sa početkom u 19 sati.

Opširnije...

NVO Euromost prezentovala projekat

NVO Euromost je kroz aktivnost pripremne faze u krugu JKP Lim prezentovala projekat, kao i pet kontejnera koji su kupljeni sredstvima koja su kroz prvu ratu odobrena od strane Opštine Bijelo Polje.

Opširnije...
Go to top