Odbornici u Skupštini usvojili su rebalans budzeta Opštine Bijelo Polje za ovu godinu.

Sekretarka za finansije Alida Nuhodžić objasnila je da će nakon rebalansa budžeta budžet Opštine Bijelo Polje iznositi 16.910.842,27 eura.

Ona je navela da su planirani primici veći za 8,43% viši nego što je planirano budžetom za 2022. godinu ili u apsolutnom iznosu više od 1.314.842,27 eura.

„Rebalansom odnosno Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2022.godinu ukupno planirani primici u iznosu od 16.910.842,27 eura raspoređeni su na tekuću budžetsku potrošnju u iznosu od 9.453.143,07 eura, otplatu duga 4.207.000,00 eura i kapitalni budžet u iznosu od 3.250.699,20 eura“ – istakla je Nuhodžićeva.

Kada su u pitanju tekući izdaci značajne izmjene se odnose na bruto zarade koje su planirane u iznosu od 2.388.240,00€ ili 9,84% manje u odnosu na plan usljed izmjene ranije navedenih zakonskih propisa, dok su rebalansom izvršena povećanja i to za sport, kulturu, socijalna davanja i obrazovanje.

„Rebalansom su u okviru ovih izdataka izvršena određena povećanja i to za transfer JU Centar za sport i rekreaciju za 135.000,00 eura, OO Crveni krst za 10.000,00 eura, za troškove obrazovanja i stipendija za 25.000,00 eura. Rebalansom budžeta u ovoj godini uvedena je nova budžetska pozicija-podrška Ekonomskom fakultetu u Bijelom Polju, a odnosi se na potreban godišnji trošak realizacije studijskog programa u Bijelom Polju, pa za tu svrhu predviđena su sredstva u iznosu od 35.000,00 eura” - kazala je sekretarka Sekretarijata za finansije.

Predsjednik Opštine Petar Smolović je kazao da se lokalna samouprava na čijem je čelu domaćinski upravljala novcem građana, te da je pored stabilizacije javnih finansija i izmirenja obaveza za zarade u Opštini i opštinskim preduzećima, vraćeno i 5,5 miliona eura duga po osnovu kredita.

“Taj dug se smanjuje konstantno i nema novih zaduživanja, to je domaćinski odnos. Uradili smo više od onoga što smo obećali i to smanjujući funkcionerima plate, smanjujući broj radnika, svima smo izašli u susret, nijesmo odbili nijedan zahtjev koji je došao za ove četiri godine. Zbog čega je stigla i potvrda od EU da smo najtransparentnija Opština i to je nešto na šta svi treba da budemo ponosni” -  zaključio je Smolović.

Predlog Odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za ovu godinu usvojen je sa 20 glasova za, dok je jedan odbornik glasao protiv.