Dvadeseta sjednica lokalnog parlamenta završena je danas, a usvojene su sve tačke dnevnog reda.

Nakon dvodnevnog zasjedanja odbornici su usvojili Predlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta i poklon – čestitke za prvorođenu bebu u Novoj godini; Predlog Odluke o studentskoj nagradi Opštine Bijelo Polje, o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte; o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; kao i o Predlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju.

U lokalnom parlamentu danas je izglasan i Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja obaveza po osnovu lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje ljetnjih bašti i drugih pokretnih objekta za 2021.godinu; Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju DOO Parking servis Bijelo Polje; Predlog Odluke o potvrđivanju rješenja predsjednika Opštine o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve za nabavku medicinske opreme i ljekova za potrebe korisnika usluga JU Dom starih Bijelo Polje.

Na dnevnom redu su i bili i izvještaji o radu i finansijski izvještaji za prošlu godinu javnih ustanova Centar za kulturu ”Vojislav Bulatović-Strunjo”, Centar za sport i rekreaciju, Centar za podršku djeci i porodici”; Centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa”; kao i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Bijelo Polje za 2020. godinu sa Predlogom zaključka, ali i Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Bijelo Polje za 2021. godinu sa Predlogom zaključka.

Pred odbornicima su se našle i informacije o stanju primarne i sekundarne zdravstvene zaštite sa osvrtom na epidemiju izazvanu virusom kovid 19 na teritoriji opštine Bijelo Polje; a usvojeni su i Predlozi odluka iz imovinsko-pravne oblasti, Izbori i imenovanja.

Drugog dana zasjedanja odbornici SO Bijelo Polju usvojili su i tri tačke iz oblasti imovinsko pravnih odnosa, podržan je i predlog Odluke o imenovanju Ensada Omerovića za V.D. direktora Dnevnog Centra „Tisa“.

Takođe, usvojeni su i prijedlozi odluka o prestanku mandata predsjedniku i članu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere; o prestanku mandata predsjednici Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike; o izboru člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere; o izboru člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike; o prestanku mandata članu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, o imenovanju članova Savjeta JU Ratkovićeve večeri poezije, JU Muzej Bijelo Polje, kao i o razrješanju i imenovanju odbora direktora DOO Komunalno Lim.

Podsjetimo, odbornici su juče usvojili Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2020.godinu; Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2020. godinu; Predlog Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za donošenje izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje; Strategiju zapošljavanja opštine Bijelo Polje za period 2021-2025. Godine.

Takođe, usvojeni su izvještaji o realizaciji programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede i za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu; kao i prijedlozi ovih programa za 2021.

Izglasani su i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga Društva sa ograničenom odgovornošču Vodovod „Bistrica“ Bijelo Polje za 2021. godinu;o sufinansiranju dijela troškova na uslugama vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda korisnicima MOP-a, korisnicima tuđe njege i invalidnim licima; kao i o sufinansiranju fizičkih lica u troškovima postupka za sticanje prava na vodovodni priključak.