Bjelopoljac Mijat P. Jocović izabran je za dekana Ekonomskog fakulteta UCG u Podgorici.

Mijat Jocović je rođen 05. oktobra 1980. godine u Bijelom Polju, potiče iz ugledne porodice pravnika.

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore završio je 2003. godine kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Magistarske studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine, odbranivši magistarski rad na temu Korporativno upravljanje sa posebnim osvrtom na Crnu Goru. U martu 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odlikom je odbranio doktorsku disertaciju na temu Pravni aspekti zabrane korišćenja povlašćenih informacija na tržištu vrijednosnih papira. Pravosudni ispit položio je 2014. godine.

Radni odnos zasnovao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U zvanje docenta izabran je u junu 2012. godine, a u zvanje vanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore izabran je 2017. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici izvodi nastavu na predmetima Poslovno pravo, Pravo za ekonomiste, Korporativno upravljanje i Međunarodno poslovno pravo. Od 2016. godine obavlja dužnost prodekana za naučno-istraživački rad i odnos sa biznis zajednicom. Član je Vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore. Mijat Jocović je imao više specijalizacija i studijskih boravaka u inostranstvu. Rezultate naučno-istraživačkog rada predstavljao je na značajnom broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio je tri monografije, više stručnih studija i preko 50 naučnih i stručnih radova.

Angažovan je kao konsultant u brojnim projektima koji se tiču poslovnog prava, unapređenja poslovnog ambijenta, razvoja korporativnog upravljanja i usaglašavanja pravnog sistema Crne Gore sa pravom Evropske unije. Svoja stručna znanja unapređivao je i kroz učešće u izradi zakonskih propisa i kao član upravnih i nadzornih organa u respektabilnim kompanijama u Crnoj Gori. Predstavnik je Ekonomskog fakulteta u Radnoj grupi za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 6 – Privredno pravo.