Ministarstvo rada I socijalnog staranja u saradnji sa Ministarstvom finansija uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, otvorilo Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme „Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji I socijalnom preduzetništvu” (referentni broj EuropeAid/175333/ID/ACT/ME), a koji će biti finansiran iz IPA II – Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru za 2020. godinu- Podrška pametnom i inkluzivnom rastu-zapošljavanje i socijalna inkluzija.

Dodjelom i sprovođenjem grant ugovora, odnosno ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, planira se pružiti podrška projektima koji će unaprijediti pružanje socijalnih usluga u zajednici, uključujući i podršku inovativnim socijalnim uslugama, sa posebnim fokusom na deinstitucionalizaciju. Dalje, planira se podržati zapošljavanje, sa posebnim fokusom na  „teže zapošljive“ kategorije u društvu ,kao što su korisnici socijalnih davanja, žene, niskokvalifikovani nezaposleni, osobe sa invaliditetom i mladi, kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje kao i podržati koncept socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori.

Ukupna vrijednost grant šeme je 2.705.882,35 EUR.

Aplikacioni paket  sa Upustvom za podnosioce predloga projekata dostupan je na internet stranici:  https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

Rok za dostavljanje projektnih predloga je ponedeljak, 5. decembar  2022. godine.

Za opštinu Bijelo Polje info sesija (trajanje od 2 do 3 sata) je planirana za srijeda, 16. novembar 2022. godine.