Poštovani kandidati,


Obavještavamo Vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa koji je Opština Bijelo Polje, dana 19.07.2021. godine objavila, za radno mjesto: sekretar/ka Sekretarijata za uređenje prostora, održati dana 26.08.2021. godine (četvrtak) u 09:0h, u prostorijama br 41 na trećem spratu opštine.

Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta počinje testiranjem u pisanoj formi.

Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje.

Kandidat koji je ostvario više od 50% bodova na na testiranju u pisanoj formi može pristupiti struktuiranom intervijuu.

Postupku provjere može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog konkursa.

  • Aleksandra Bošković-dipl.ing.građevine

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).


Kontakt tel: 069/875982