Na osnovu člana  31 i 53a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Sl.list CG’’, br. 51/08, 40/10, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), člana 3 Uredbe o proceduri izrade i donošenja planskog dokumenta po skraćenom postupku (‘’Sl. list CG’’, br. 40/13) člana 14 Statuta Opštine Bijelo Polje (‘’Sl. list CG – opštinski propisi’’, br. 25/04, 33/06, 18/10 i 32/13) i  Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2014 godinu (‘’Sl.list CG - opštinski propisi’’, br. 36/14), predsjednik Opštine Bijelo Polje, d o n o s i

O D L U K U
o izradi Izmjena i dopuna DUP-a za naselje Loznice

 

 

 

Član 1

 

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna DUP-a naselja Loznice  donijetog Odlukom Skupštine opštine Bijelo Polje 02-1788/1 od 09.03.2009.godine (''Sl.list CG-opštinski propisi'',br.10/09), u daljem tekstu: Izmjene i dopune plana.

 

Član 2

 

Granica Izmjena i dopuna plana ide od granice DUP-a Nikoljac (kat. parcela br. 1361) granicom rijeke Lim na sjeverozapadu, puta Bijelo Polje-Bistrica na jugoistoku, uključujući isti, a na sjeveru potoka prema Resniku.

Površina zahvata je oko 15 ha.

 

Član 3

 

Finansijska sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana i pripremne poslove na izradi i donošenju Izmjena i dopuna Plana, obezbijediće se iz budžeta Opštine Bijelo Polje.

 

Član 4

 

Rok izrade Izmjena i dopuna plana je 30 dana  od dana zaključenja ugovora sa obrađivačem plana URBANPROJEKT, AD Čačak.

 

Član 5

 

Sastavni dio ove odluke je Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna plana, koji je uradio Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.

 

Član 6

 

Izmjene i dopune plana donose se za period od 10 godina od dana donošenja.

 

Član 7

 

Pripremne poslove na izradi i donošenju Izmjena i dopuna plana obavljaće Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.

 

Član 8

 

Ova odluka će se objaviti u  ''Sl. listu CG - opštinski propisi''  i na sajtu www.bijelopolje.co.me

 

Član 9

 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ''SL. listu CG -opštinski propisi''.

 

 

Broj:01- 232

 

Bijelo Polje, 29.12.2014.godine

 

O P Š T I N A   B I J E L O   P O LJ E
PREDSJEDNIK
Aleksandar Žurić, s.r.


Programski zadatak za izradu Izmjena i dopuna DUP-a za naselje Loznice možete preuzeti ovdje...pdf