Na osnovu člana 8 Odluka o finansiranju sporta Bijelog Polja (br.115/2012,god) , direktor JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje raspisuje:

J A V N I  K O N K U R S

za finansiranje i sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2015 godinu

 

 

-Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Bijelo Polje sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Bijelo Polje. Sredstva predviđena Budžetom opštine,JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje za 2015. godine za finansiranje i sufinansiranje  programa rada sportskih klubova, u iznosu od 490000 e, biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima člana 11 odluke o finansiranje sporta JU Centar za sport i rekreaciju, s tim što se u istu raspodjelu uključuju i sredstva opredijeljena Odlukom u privremenom finansiranju sportskih aktivnosti.

Pravo učešća na Konkursu imaju sportski klubovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

 • Da su upisani u sportski Registar sportskih klubova Centra za sport i rekreaciju , na osnovu   Javnog poziva koji je bio objavljen na web sajtu opštine Bijelo Polje i oglasnoj tabli Opštine i JU Centar za sport i rekreaciju.
 • Da su registrovani na teritoriji opštine Bijelo Polje u skladu sa Zakonom o
 • sportu Crne Gore („Sl.list CG“,br. 36/11, ), i Odluke o finansiranju sporta Bijelog   Polja(br.115/2012 god).
 • Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza. .
 • Sportski klubovi koji su dobili finansijska sredstva za 2014.godinu dužni su dostaviti finansijske izvještaje sa pratećom dokumentacijom o utrošenim sredstvima. Ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2015.godinu.
 • Plan i program rada sa finansijskim planom za 2015. godinu.
 • Propisana izjava podnosioca zahtjeva mora biti ovjerena od strane kluba.

 

 

Shodno Odluci za finansiranje sporta (br.115/12 člana 11) za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima registrovanim na područiju opštine Bijelo Polje, a vrednovanje programa rada sportskih klubova vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Status sporta na nacionalnom nivou
 • Društveni značaj i tradicija sportske organizacije
 • Rang takmičenja
 • Postignuti rezultati u predhodnoj sezoni
 • Broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja,broj registrovanih sportista svih uzrasta i masovnosti
 • Olimpijski sport   
 • Ekipni i pojedinačni sport     
 • Organizacija državnih i međunarodnih takmičenja,učešće klubova na međunarodnim takmičenjima
 • Ravnopravno angažovanje muškaraca i žena
 • Stručni kadar
 • Aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom
 • Prioritet za opštinu Bijelo Polje imaju fudbal i košarka

 

Prijavni obrazac - formu za popunjavanje programa rada sportski klub može podići u kancelarijama JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje ili  sa web sajta Opštine Bijelo Polje.

 

-Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima dostavlja se u zatvorenoj koverti u prostorijama Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje.

 

-Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web sajtu opštine Bijelo Polje i oglasnoj tabli Opštine i JU Centra za sport i rekreaciju).

 

-Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

-Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama JU Centar za sport i rekreaciju u vremenu od 07-15 časova.

 

 

 

Broj:01/15

Bijelo Polje 23.01.2015 .godine.

 

 

                                                                                              DIREKTOR, 

 Knežević Damjan


Javni konkurs možete preuzeti ovdje...pdf