Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 16 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), člana 78 stav 1 tačka 16 Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 19/18), člana 3 Odluke o učešću predstavnika NVO u radnim grupama („Sl.list CG-opštinski propisi“, br.01/20), predsjednik Opštine u p u ć u j e:

DRUGI JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama

za predlaganje jednog predstavnika NVO za člana Radne grupe za izgradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije Opštine Bijelo Polje za period 2024-2027. godine

 

U cilju izrade Akcionog plana za borbu protiv korupcije Opštine Bijelo Polje za period 2024-2027. godine, predsjednik Opštine će obrazovati Radnu grupu.

Tim povodom Opština Bijelo Polje poziva nevladine organizacije da dostave predlog za izbor predstavnika NVO sektora za člana Radne grupe za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije Opštine Bijelo Polje za period 2024-2027. godine.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u pomenutoj Radnoj grupi je:  jedan.

Nevladina organizacija može predložiti jednog predstavnika za članstvo u Radnoj grupi. Pravo predlaganja imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.

Člana Radne grupe iz reda NVO, predlažu NVO koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju.

Kriterijumi za NVO koja može predložiti svog predstavnika u Radnoj grupi su:

 • Da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;
 • Da u Statutu ima utvrđene djelatnosti ciljeve u oblastima koje su u vezi sa aktom koji priprema Radna grupa;
 • Da je u prethodne tri godine, u oblasti u kojoj Radna grupa priprema akt, realizovala projekat, izradila dokument, organizovala skup ili sprovela istraživanje usmjereno na unaprježenje stanja u toj oblasti;
 • Da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (potvrda o predaji bilansa stanja i uspjeha ili broj iskaza, ukoliko je prijava predata u elektoronskoj formi);
 • da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija, javnih funkcionera, rukovodećih lica ili državnih i lokalnih službenika, odnosno namještenika.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnoj grupi su:

 • da ima prebivalište na teritoriji Opštine Bijelo Polje;
 • da je u prethodne tri godine, u oblasti u kojoj radna grupa priprema akt, učestvovao u realizaciji projekta, izradi dokumenta ili sproveo istraživanje usmjereno na unapređenje stanja u toj oblasti;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni i lokalni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi je:

 • fotokopija rješenja o upisu u registar nadležnog organa;
 • fotokopija Statuta nevladine organizacije;
 • izjava potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđena pečatom nevladine organizacije da je u prethodne tri godine, u oblasti u kojoj radna grupa priprema akt, nevladina organizacija realizovala projekat, izradila dokument, organizovala skup ili sprovela istraživanje usmjereno na unapređenje stanja u toj oblasti, uz odgovorajuće dokaze;
 • potvrda o predaji nadležnom poreskom organu bilansa stanja i uspjeha za prethodnu godinu;
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija, javnih funkcionera, rukovodećih lica ili državnih i lokalnih službenika, odnosno namještenika;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet kandidata za predstavnika nevladine organizacije;
 • biografija kandidata za predstavnika nevladine organizacije;
 • izjava potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđena pečatom nevladine organizacije da je kandidat nevladine organizacije u prethodne tri godine, u oblasti u kojoj radna grupa priprema akt, učestvovao u realizaciji projekta, izradi dokumenta ili sproveo istraživanje usmjereno na unapređenje stanja u toj oblasti;
 • izjava kandidata nevladine organizacije da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni i lokalni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava kandidata nevladine organizacije o prihvatanju predloga nevladine organizacije za članstvo u radnoj grupi.

 

Napomena: Dokumentaciju je neophodno dostaviti potpisanu i ovjerenu.

Rok i način dostavljanja predloga:

Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, tj. do 27.04.2024. godine do 15h.

Dokumentacija po Javnom pozivu se može dostaviti lično na arhivu Opštine Bijelo Polje radnim danima od 07-15h, ili poštom na adresu Opština Bijelo Polje, ul.Slobode bb, Bijelo Polje u zatvorenoj koverti sa naslovom – Predlaganje predstavnika NVO u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije Opštine Bijelo Polje za period 2024-2027. godine.

Predlog predstavnika NVO za člana Radne grupe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Opština Bijelo Polje će, u roku od tri dana od isteka roka iz Javnog poziva, na veb stranici opštine objaviti listu kandidata za predstavnika nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Uz listu iz prethodnog stava, Opština će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Predsjednik Opštine izabraće za člana predstavnika NVO koji ispunjava sve uslove iz Javnog poziva i za koga je dostavljeno najviše predloga NVO koje ispunjavaju uslove Javnog poziva.

Ukoliko za dva ili više kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva bude dostavljen jednak broj predloga NVO koje ispunjavaju uslove Javnog poziva, izabraće se onaj kandidat sa više iskustva u oblasti borbe protiv korupcije, koje se utvrđuje brojem projekata, izrađenih dokumenata, sprovedenih istraživanja i održanih skupova iz predmetne oblasti.

Ukoliko se po Javnom pozivu ne prijavi ni jedna NVO sa predlogom kandidata za predstavnika u Radnoj grupi, predsjednik Opštine će obrazovati Radnu grupu bez predstavnika NVO.

Predlozi NVO za člana Radne grupe podnose se Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje.

 

 

Predsjednik

Petar Smolović