Duško Ružić, sekretar

Tel/fax: +382 (0) 50 484 811
Adresa: Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

Član 11


Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj vrši poslove koji se odnose na:

1) pripremu i sprovođenje propisa kojima se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti: snadbijevanje vodom za piće, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda, održavanje čistoće, sakupljanje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javne rasvjete, uređivanje i održavanje parkova i drugih javnih zelenih površina, održavanje i uređivanje grobalja, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima; održavanje i korišćenje javnih parkirališta, utvrđivanje načina i uslova za držanje kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama i obezbjeđivanje uslova za njihovo zbrinjavanje; praćenje realizacije investicionih programa u ovoj oblasti, koje finansira Opština;
2) održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva;
3) određivanje nekategorisanih puteva i uređivanje načina njihovog finansiranja, održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i korišćenja;
4) pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor;
5) postupanje po inicijativi za spajanje ili osnivanje novih naselja ili promjenu naziva naselja, ulica i trgova; sprovođenje odluka Skupštine o određivanju naziva naselja, ulica i trgova;
6) uspostavljanje i vođenje evidencije o nazivima i granicama naselja, ulica i trgova, njihovo obilježavanje i određivanje brojeva zgrada;
7) određivanje ulica koje pripadaju području osnovnih škola na teritoriji Opštine;
8) izradu programa o postavljanju odnosno građenju privremenih objekata, izdavanje urbanističkih uslova za privremene objekte; izdavanje odobrenja za privremene objekte u skladu sa zakonom do donošenja programa privremenih objekata;
9) utvrđivanje opštih uslova i izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina, postavljanje žardinjera i drugih komunalnih objekata, rješavanje po zahtjevima za prekopavanje javnih i zelenih površina;
10) regulaciju i održavanje rječnih korita, rječnih kupališta i drugih javnih objekata;
11) obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova u vezi sa zakonom;
12) izdavanje odobrenja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina u svrhu dobijanja građevinskog materijala za sopstvene potrebe, eksploataciju mineralnih sirovina koje se koriste za izgradnju i održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata i vršenje nadzora u skladu sa zakonom;
13) utvrđivanje visine naknade za eksploatisanje mineralne sirovine koje se koriste kao građevinski materijal za sopstvene potrebe i za izgradnju i održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata;
14) pripremanje i sprovođenje odluka i drugih akata iz stambene oblasti; stara se o organizovanju organa upravljanja u stambenim zgradama; vođenje registra u stambenim zgradama u skladu sa zakonom; obezbjeđivanje i vršenje nadzora nad sproveđenjem hitnih radova u stambenim zgradama u skladu sa zakonom; ovjeravanje ugovora o zakupu stana; rješavanje u slučaju useljenja u zajedničke ili posebne djelove stambene zgrade bez zaključenog ugovora o zakupu i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonom;
15) praćenje stanja infrastrukture opštinskih puteva i komunalnih objekata i predlaganje i preduzimanje odgovarajućih mjera; učestvovanje u pripremi i izradi godišnjih programa izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture; učestvovanje u postupku izrade urbanističkih planova u dijelu saobraćajne infrastructure; učestvovanje u pripremi propisa i drugih akata koji se odnose na razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje opštinskim putevima (lokalni putevi i ulice u naseljima) i njihovo održavanje; donošenje propisa kojima se utvrđuje visina naknade za korišćenje opštinskih puteva; davanje saglasnosti na projekat regulacije saobraćaja i izdavanje odobrenja za potpunu ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja i izdavanje odobrenja za kretanje motornim vozilima u zabranjenim zonama i druge poslove koji se odnose na poslove saobraćaja;
16) određivanje autobuskih i taksi stajališta, nadstrešnica na opštinskom putu i izdavanje znaka pristupačnosti kojima se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom;
17) utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za privremeno postavljanje zaštitnih ograda i drugih komunalnih objekata duž saobraćajnih površina; izdavanje odobrenja i uslova za prekopavanje javnih površina namijenjenih za saobraćaj vozila i pješaka;
18) upravni nadzor i poslove u vezi sa pravima osnivača prema javnim službama osnovanim za obavljanje komunalna djelatnosti, saglasno zakonu kojim je uređeno obavljanje upravnog nadzora iz nadležnosti organa lokalne uprave; davanje mišljenja i pripremu predloga akata o davanju saglasnosti na statute, program rada i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji javnih službi iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština; praćenje cijene usluga u ovim oblastima i davanje mišljenja i pripremu predloga akata o davanju saglasnosti na iste u skladu sa propisima;
19) pripremu i sprovođenje postupka povjeravanja komunalnih djelatnosti i pripremu ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti, u skladu sa zakonom; pripremu akata za osnivanje, reorganizaciju, odnosno ukidanje javnih službi koje obavljaju komunalne djelatnosti, u skladu sa zakonom;
20) nadzor nad sprovođenjem planova zaštite i spašavanja;
21) rješavanje po prigovorima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši nadzor;
22) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
23) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
24) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Sekretarijata, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
25) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.