Božica Zeković, šefica Kabineta

 

Telefon: +382 (50) 432 630
Fax: +382 (50) 432 393
Adresa: Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/18 od 26.12.2018, 005/19 od 25.01.2019, 006/19 od 06.02.2019)

 

Član 23

Služba Predsjednika Opštine vrši poslove koji se odnose na:
1) izradu Programa rada; učestvovanje u izradi propisa kojima se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave; pripremu odluka i drugih akata koje donosi predsjednik; praćenje realizacije zaključaka predsjednika i pripremanje izvještaja o realizaciji tih zaključaka;
2) pripremu sastanaka za predsjednika, potpredsjednike i menadžera Opštine i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;
3) učestvovanje u izradi smjernica za ostvarivanje planova i programa razvoja Opštine;
4) učestvovanje u izradi Programa rada Skupštine;
5) pripremanje izvještaja predsjednika o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na osnovu izvještaja o radu organa lokalne uprave;
6) učestvovanje u davanju mišljenja o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog organa uprave;
7) preduzimanje mjera po instrukcijama predsjednika Opštine u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti u radu organa lokalne uprave;
8) pripremu akata kojim predsjednik Opštine vrši usmjeravanje i usklađivanje rada organa lokalne uprave, službi i javnih službi;
9) postupanje po predstavkama i pritužbama građana upućenih predsjedniku Opštine, utvrđivanje činjenica o njihovoj osnovanosti i pripremanje odgovora na iste;
10) vršenje poslova u vezi sa ostvarivanjem međunarodne saradnje;
11) saradnju sa državnim organima i jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inostranstvu;
12) učestvovanje u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojim se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, obezbjeđivanje zaštite životne sredine i održivog razvoja;
13) Crne Gore", br. 27/​13, 01/​15, 42/​15, 47/​15, 56/​16, lanova i projekata predsjednika, organa lokalne uprave i drugih izvještaja koji podliježu obavezi objavljivanja;
14) pripremanje i objavljivanje informacija za domaću i međunarodnu javnost o aktivnostima i poslovima iz djelokruga predsjednika Opštine i drugih informacija;
15) promociju ostvarivanja funkcije Skupštine, predsjednika Opštine i organa lokalne uprave;
16) pripremanje publikacija i drugih materijala;
17) pripremanje i organizovanje konferencija za štampu, skupova i sl;
18) ažuriranje web sajta;
19) poslove pripreme i upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova i drugih izvora, praćenja njihove realizacije, priprema informacija i izvještaja o realizaciji projekata, uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima i projektima, inicira izmjene i dopune propisa kojima se unaprijeđuje poslovni ambijent;
20) planiranje, koordiniranje, praćenje i sprovođenje aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja, u saradnji sa drugim organima lokalne uprave;
21) ože odobriti korišćenje sredstava tekuće budžetske o lokalnom ekonomskom razvoju; uspostavljanje, koordiniranje i vođenje javno-privatnog dijaloga; koordiniranje poslova u vezi sa marketingom i privlačenjem stranih i domaćih investicija; praćenje eksternih izvora finansiranja i obezbjeđivanje informacija za njihovo iskorišćavanje; pripremanje i sprovođenje projekata lokalnog ekonomskog razvoja; pružanje podrške privatnom sektoru (malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i potencijalnim investitotrima), u skladu sa iskazaim potrebama;
22) sprovođenje drugih aktivnosti u cilju unapređenja poslovnog okruženja i uslova za poslovanje; druge aktivnosti.
23) pripremu i obradu informacija o planiranim i realizovim aktivnostima predsjednika Opštine i ostalih organa lokalne uprave; saradnju sa pisanim i elektronskim medijima;
24) izradu stručno-informativnog materijala iz nadležnosti predsjednika Opštine;
25) obezbjeđivanje javnosti i transparentnosti rada predsjednika Opštine, organa lokalne uprave;
26) ačinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim ućuju predsjedniku Opštine radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;
27) saradnju sa medijima radi obavještavanja javnosti o radu organa i javnih službi;
28) protokolarne poslove za potrebe predsjednika i potpredsjednika Opštine, a u saradnji sa Službom Skupštine organizuje proslavu Dana opštine -3 januar;
29) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
30) pripremu izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;
31) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Službe, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
32) vršenje drugih poslova za potrebe predsjednika Opštine u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i aktima predsjednika Opštine.